ไม่พบผลการค้นหา
กลุ่มเยาชนคนรุ่นใหม่ เริ่มเคลื่อนไหวก่อตั้งเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (คนป.)

กลุ่มเยาชนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันออกแถลงการณ์ การก่อตั้งเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (คนป.) สืบเนื่องจากกระแสการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ ที่เกิดจากความอัดอั้นต่อการดำเนินงานอย่างไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26-28 ก.พ. 2563 ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยจากการกระทำของรัฐบาล

เช่น กรณี ปฏิบัติการข่าวสาร หรือ Information Operation (IO) จากกระทรวงกลาโหม ป่ารอยต่อ การบุกรุกพื้นที่ป่า ที่มาของวุฒิสภา ข้อครหาของรัฐธรรมนูญ 2560 การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน และกรณีการบริหารประเทศในช่วงของการระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนอย่างร้ายแรงจนเกิดกรณีสะเทือนใจที่ผ่านมา

เหตุที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงทำให้กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีหลากหลายองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมกันสร้างเครือข่ายที่มีชื่อว่าเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยมีเป้าหมายของเครือข่ายเพื่อเป็นการสร้างความเคลื่อนไหวด้วยความหลากหลายจากหลายองค์กร ที่มีแนวทางการเคลื่อนไหวของตนเองแต่มีแนวทางในการเดินทางร่วมกัน

โดยการดำเนินงานจะเน้นความเป็นอิสระในองค์กรของตน ซึ่งผู้ร่วมแนวทางของเครือข่ายเรานั้นมีความหลากหลายในการดำเนินงานทั้งในด้านสวัสดิการ ด้านชาติพันธุ์ ศาสนา ด้านความเท่าเทียม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น เรายินดีที่จะเคลื่อนไหวร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะดำเนินงานตามหลักเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ตามกรอบของระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทางเครือข่ายไม่สนับสนุนความรุนแรงที่จะกระทำต่อประชาชนทุกประการ

S__47464451.jpg


อ่านเพิ่มเติม