ไม่พบผลการค้นหา
นักวิชาการด้าน รธน.จากจุฬาฯ ชี้ผลของคำวินิจฉัยกลางศาล รธน. ย้ำไม่ได้บอกว่าต้องประชามติก่อนเสนอญัตติแก้ รธน.ต่อรัฐสภา การันตีประชามติหลังร่างแก้ รธน.ผ่านวาระ 3 ทำได้ แนะ ส.ว.โหวตรับร่าง รธน. เตือนอย่าตัดตอนประชามติ เป็นการไม่เคารพประชาชน

วันที่ 15 มี.ค. 2564 รศ.ณรงค์เดช สรุโฆษิต อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุกับ 'วอยซ์' หลังศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำวินิจฉัยกลางที่ย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเพิ่มเติมหมวด 15/1 ให้มี ส.ส.ร.มีผลยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยระบุว่า ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ สองย่อหน้าสุดท้าย อธิบายชัดว่า 1.การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยวิธีการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวด 15/1 ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 หากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเสียก่อนว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ 

"ตรงจุดนี้ ศาลไม่ได้บอกว่า ต้องประชามติก่อนการเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา หรือก่อนการพิจารณาวาระที่หนึ่ง หากเราตีความตามหลักความสมเหตุสมผล จะอธิบายได้ว่า ต้องมีวัตถุหรือเอกสารให้ประชาชนดู อ่าน ประกอบการตัดสินใจด้วยว่า ใครจะเป็นคนจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ คนจัดทำมีที่มาอย่างไร ซึ่งไม่อาจเป็นเช่นนั้นได้เลย หากยังไม่มีร่างรัฐธรรมนูญ หมวดการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ ดังนั้น จึงต้องตีความว่า การประชามติดังกล่าวต้องเกิดขึ้นเมื่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญผ่านวาระที่สามแล้ว ก่อนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติว่า ประชาชนประสงค์จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่"

รศ.ณรงค์เดช ระบุว่า 2.รัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมไม่มีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยลำพังตนเอง ดังนั้น เพื่อให้เคารพต่ออำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชน สมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ควรโหวตให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สาม เพื่อให้ประชาชนเป็นคนชี้ขาด

รศ.ณรงค์เดช ระบุว่า หากการออกเสียงประชามติ เสียงข้างมาก เห็นว่าไม่ควรจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ ก็จะจบเรื่อง ถ้าเห็นว่า ควรจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ก็จะเดินหน้าต่อไปได้ การที่สมาชิกรัฐสภา โหวตไม่เห็นชอบ หรือการที่สมาชิกวุฒิสภา ไม่เข้าประชุม งดออกเสียง หรือโหวตไม่เห็นชอบ และส่งผลให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ให้มีหมวด 15/1 การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ตกไป ในชั้นนี้ แสดงว่า ท่านกำลังตัดตอน กลไกการออกเสียงประชามติ ไม่เคารพกลไกที่ประชาชนจะได้แสดงออกซึ่งอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของตนเอง

"นี่ยังไม่ได้จัดทำ แค่แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อจะจัดทำ ดังนั้น ไปประชามติหลังวาระสามได้เลย หากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติเสียก่อนว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ รัฐสภาเป็นองค์กรกลุ่ม จะแสดงความต้องการออกมาได้ ต้องมีมติของรัฐสภาเสียก่อน และมตินี้ จะมีผลก็ต่อเมื่อ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนี้ผ่านวาระที่สาม" รศ.ณรงค์เดช ระบุ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง