ไม่พบผลการค้นหา
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกคำสั่งห้ามอากาศยานบินเข้าประเทศไทยตั้งแต่00.01 น. วันที่4 เม.ย. ยกเว้น 6 ประเภท ‘เครื่องบินราชการ-ขอจอดฉุกเฉิน-ขอลงทางเทคนิค-เพื่อเหตุแห่งมนุษยธรรม-ได้รับอนุญาตส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา-ขนส่งสินค้า’

เมื่อเวลาประมาณ 23.45 น. ในคืนที่ผ่านมา นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ออกประกาศเรื่อง ‘ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว’

ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) รุนแรงมากยิ่งขึ้นและเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวให้ยุติลงโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนประเทศไทยจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 23.59 น.

2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1.ให้เป็นอันยกเลิก

3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

  • (1)อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)
  • (2)อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)
  • (3)อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
  • (4)อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights)
  • (5)อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
  • (6)อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)

4. ให้ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :