ไม่พบผลการค้นหา
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศฉบับ 2 ขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสาร บินเข้าไทยชั่วคราว ตั้งแต่ 7-18 เม.ย.นี้ ส่วนผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ ต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ (กพท.) ลงนามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศ กพท. เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวประกาศ ณ วันที่ 3 เม.ย. เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงมากยิ่งขึ้นและเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็วนั้น

ทั้งนี้ การออกประกาศฉบับ 2 ดังกล่าว ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2493

ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงมีคำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 18 เม.ย. เวลา 23.59 น. โดยไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

  • (1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
  • (2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
  • (3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
  • (4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทำการบันทางการแพทย์หรือการขนส่งสิ่งของ เพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)
  • (5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
  • (6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

สำหรับ ผู้โดยสารบนอากาศยาน ที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ ใช้บังคับอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2554 โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน


91353927_2583200558569762_1488994075519483904_o.jpgข่าวที่เกี่ยวข้อง :