ไม่พบผลการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามประกาศสั่งห้ามนายจ้างปิดงาน-ลูกจ้างนัดหยุดงาน ในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้นายจ้างกับลูกจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดยเคร่งครัด ถ้าเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ อันเกิดขึ้นในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักร หรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งให้ข้อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม่ได้นั้น ได้รับการชี้ขาด จากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ห้ามมิให้นายจ้างปิดงาน หรือลูกจ้างนัดหยุดงาน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการปิดงานหรือการนัดหยุดงาน อยู่ก่อนวันที่มีประกาศนี้ใช้บังคับ ให้นายจ้างซึ่งปิดงานรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน และให้ลูกจ้างที่นัดหยุดงานกลับเข้าทำงานตามปกติ โดยม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ลงนาม