ไม่พบผลการค้นหา
ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 พ.ค. 2563

เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 1)ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 แล้ว นั้น โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงปรากฏอยู่ แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่ง

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลจะได้ประเมินสถานการณ์ โดยอาจเพิ่มความเข้มงวดหรือผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการตามข้อมูลของฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และฝ่ายเศรษฐกิจ นายกฯโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.)ตามมติเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2563 จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 พ.ค.2563

ทั้งนี้นายกฯจึงให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกฯกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ยังคงมีผล ใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกฯจะกำหนดเป็นอย่างอื่น รวมถึงคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าครม. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ ประกาศ เรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้

พร้อมทั้งเผยแพร่ ประกาศ เรื่องการให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง