ไม่พบผลการค้นหา
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉฺิน - ข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมถึงคำสั่งนายกฯในการแก้วิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 แถลงการณ์ และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในวันที่ 25 มี.ค. และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563 เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ประกอบด้วย

แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง