ไม่พบผลการค้นหา
รมว.แรงงาน เรียกประชุมด่วน เสนอมาตรการเพิ่มช่วยผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เช่นเดียวกัน เร่งนำเข้าที่ประชุม ครม. อังคารนี้

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน, นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน, นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร เพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือแรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

กระทรวงแรงงาน
  • หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่ถึง 5,000 บาท มีสิทธิได้รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท

โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องและเท่าเทียมกันกับการช่วยเหลือแรงงานลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม และจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่ 31 มีนาคมจะถึงนี้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

มาตรการอื่นๆ นอกจากความหวัง 5,000 บาท

ก่อนหน้านี้ ฝั่งกระทรวงแรงงานก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือผู้ประกันตนที่อยู่ภายใต้สิทธิประกันสังคมว่า หากลูกจ้างผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรอง หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน แต่ไม่เกิน 180 วัน

ส่วนกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการชั่วคราว และลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้าง จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2563 ขณะที่ถ้าผู้ประกันตนเจ็บป่วยเป็นโควิด - 19 สามารถรักษาฟรีได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ

พร้อมกันนี้ กรทรวงแรงงานยังให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนในส่วนของนายจ้าง จากเดิมร้อยละ 5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน เหลือร้อยละ 4 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนจากเดิมร้อยละ 5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน เหลือร้อยละ 1 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. – พ.ค. 2563 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง;