ไม่พบผลการค้นหา
ประกันสังคมแจงผู้ประกันตนประกอบอาชีพอิสระ มาตรา 39 มาตรา 40 รวมถึงมาตรา 33 ที่ยังไม่เกิดสิทธิรับชดเชยว่างงาน ยื่นขอรับสิทธิเงินเยียวยาจากรัฐ 5,000 บาท 3 เดือนได้

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจงกรณีผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระมาตรา 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ว่า ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ที่ส่งเงินสมทบด้วยตนเองเข้าระบบประกันสังคม จะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 39 ได้รับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต และกรณีชราภาพ

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 ก็จะได้รับความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ เช่น เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ สงเคราะห์บุตร โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 และ40 นั้น ไม่มีเงื่อนไขในการขอรับประโยชน์ในกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม 

ทั้งนี้ รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบยังไม่ครบ 6 เดือน ซึ่งยังไม่เกิดสิทธิกรณีว่างงานด้วย ซึ่งในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 เห็นชอบให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 สามารถได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการดูแลและเยียวยา แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID–19) ได้ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 2563 ) ด้วย

สำนักงานประกันสังคม ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยาจากผลกระทบดังกล่าวจากกระทรวงการคลัง เริ่มลงทะเบียนวันแรก ในวันที่ 28 มี.ค. 2563 นี้ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. โดยนำหลักฐานคือ ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลนายจ้าง (ถ้ามี) ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.COM เมื่อผ่านการลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ก็จะได้รับเงินเยียวยา และการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าไม่มีพร้อมเพย์จะจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคาร ในกรณีมีข้อสงสัยขอให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 273 9020 ต่อ 3558

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 เป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ ส่วนมาตรา 33 เป็นผู้ประกันตนภาคบังคับ ซึ่งกรณียังส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน และยังไม่มีสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน ในกรณีนี้ อนุโลมให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่วนผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 39 คือ เป็นผู้ประกันตรงตามมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก แต่ยังต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม ส่วนผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 40 คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นแรงงานนอกระบบ ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคม เพื่อรับสิทธิประกันสังคมตามมาตรา 40

แจกเงิน 5000 บาท 3 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :