ไม่พบผลการค้นหา
นายกฯ ไทย-กัมพูชา สานสัมพันธ์ 2 ประเทศ ผ่านพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา เชื่อมอรัญประเทศ สระแก้ว กับ ปอยเปต กัมพูชา พร้อมเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก จุดผ่านแดนเชื่อมต่อทางบก ทางรถไฟ ฝั่งไทยลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วม 2 ประเทศ ฟาก รฟท.ส่งมอบรถไฟดีเซลรางให้กัมพูชา

เวลา 8.30 น. 22 เม.ย. 2562 ณ สะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานพิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท) พร้อมด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวง ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม และนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมพิธีฯ

ทั้งนี้ สะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท) เชื่อมต่ออำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กับเมืองปอยเปต ราชอาณาจักรกัมพูชา สนับสนุนแนวคิดเชื่อมโยงระหว่างประเทศอย่างไร้รอยต่อ เป็นโครงข่ายทางหลวงภายใต้กรอบความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทางหลวงอาเซียน ส่งเสริมการขนส่งสินค้าจากราชอาณาจักรกัมพูชาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)


ประยุทธ์-ฮุนเซน-สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชา

สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชาระยะทาง 620 เมตร วงเงินก่อสร้าง 860 ล้านบาท

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงได้รับอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.2560 ให้ก่อสร้างสะพานวงเงินประมาณ 860 ล้านบาท ความยาวสะพาน 620 เมตร (ฝั่งไทย405 เมตร ฝั่งกัมพูชา 215 เมตร) 2 ช่องจราจร ข้ามคลองพรมโหดที่บ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พร้อมจุดสลับทิศทางการจราจรและถนนเชื่อมต่อในฝั่งไทย ระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เริ่มต้นตั้งแต่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3366 ระยะทางรวม 4.7 กิโลเมตร

ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมการทหารช่าง กองทัพบก ส่วนงานก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนทั้งสองฝั่งอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง คาดว่าองค์ประกอบโครงการทั้งหมดจะสมบูรณ์เปิดให้บริการประชาชนได้ในปี พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิดร่วมกันของทั้งสองประเทศให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ เพื่อ “แยกคนและสินค้า”ออกจากกัน ในอนาคตการขนส่งสินค้าระหว่างสองประเทศ ด้วยรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่จะผ่านสะพานมิตรภาพฯ แห่งนี้

ส่วนที่บริเวณจุดผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งตรงกับจุดผ่านแดนปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ในฝั่งกัมพูชา จะเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับการเดินทาง การติดต่อค้าขายระหว่างกันของประชาชนและการเดินทางของนักท่องเที่ยว สามารถบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและความแออัดของจุดผ่านแดนบ้านคลองลึกได้เป็นอย่างดี

ไทย-กัมพูชา ร่วมเดินรถไฟ พร้อมเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก พิธีลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและพิธีส่งมอบรถดีเซลรางร่วมกับสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา


ประยุทธ์-ฮุนเซน-รถไฟ-ไทยกัมพูชา

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้จัดพิธีลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกัน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พิธีมอบรถดีเซลราง และพิธีเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก โดยมีสาระสำคัญและความเป็นมาของทั้ง 3 พิธี ดังนี้ 

1. ความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในอดีตฝ่ายไทย – กัมพูชา เคยมีการเดินรถใน ปี 2485 ซึ่งมีการปิด – เปิด การเดินรถหลายครั้ง และมีการเดินรถครั้งสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม 2517

กระทั่ง ทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายทางรถไฟ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2557 ฝ่ายไทยและกัมพูชาได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างความตกลงฯ และได้ร่วมกันหารือเพื่อพัฒนาร่างความตกลงฯ มาอย่างต่อเนื่อง และในการหารือครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 ณ กรุงพนมเปญ ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปต่อร่างดังกล่าวและปรารถนาที่จะให้มีการลงนามความตกลงฯ ก่อนพิธีส่งมอบรถไฟดีเซลราง

โดยวันนี้ (22 เม.ย.) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนประเทศไทย และ นายซุน จัน ทอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง เป็นผู้แทนประเทศกัมพูชา เป็นผู้ลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งสาระสำคัญของความตกลงได้ครอบคลุมทั้งการโดยสารและการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงด้านรถไฟระหว่างไทย - กัมพูชา ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านกฎระเบียบ ตลอดจนความร่วมมือต่าง ๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

รถไฟ-ไทย-กัมพูชาอาคม เติมพิทยาไพสิฐ-รถไฟ

2. การส่งมอบรถดีเซลราง จากผลการหารือทวิภาคี ในการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD Summit) ครั้งที่ 2 ในปี 2559 ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย - กัมพูชา ซึ่งได้ตกลงที่จะส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟไทย - กัมพูชา พร้อมสนับสนุนตู้โดยสารรถไฟให้กับประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

สำหรับรถไฟที่ รฟท. ส่งมอบให้ประเทศกัมพูชา เป็นรถดีเซลราง หรือ Diesel Multiple Unit (DMU) ผลิตโดย บริษัท ฮิตาชิ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นรถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ (กซข.) หมายเลข 1035 และ 1038 และรถพ่วงดีเซลรางมีห้องขับ (พซข.) หมายเลข 40 และ 45 เข้าประจำการที่การรถไฟฯ ในปี 2513 - 2514 และมีการปรับปรุงในปี 2534 - 2537 โดยทำการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์และเครื่องถ่ายทอดกำลัง รวมถึงการปรับปรุงระบบเครื่องทำลมอัด ทำให้มีประสิทธิภาพในการเดินขบวนรถได้ดียิ่งขึ้น และมีการปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อปลายปี 2559 ปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงรถดีเซลราง จำนวน 4 คัน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้ทำการฝึกอบรมการขับรถและซ่อมบำรุงรถให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 การฝึกขับรถและตรวจเช็คเบื้องต้น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงรถพ่วงแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และช่วงที่ 2 จะจัดขึ้นภายหลังจากที่มีการส่งมอบรถแล้วที่ประเทศกัมพูชา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถ และการอบรมเทคนิคการขับเคลื่อน ระยะเวลา 15 วัน และในพิธีส่งมอบวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาที่ได้รับการอบรมจะเป็นผู้ขับรถไฟขบวนดังกล่าว


รถไฟ-ไทยกัมพูชา

3. สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก สืบเนื่องจากความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานรถไฟมิตรภาพ ระหว่างไทย – กัมพูชา ในปี 2559 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทย การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างสถานีชั่วคราว สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เป็นสถานีสุดท้ายของทางรถไฟสายตะวันออก (อรัญประเทศ) ตั้งอยู่บริเวณบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ห่างจากสะพานรถไฟมิตรภาพฯ ประมาณ 200 เมตร มีพื้นที่โดยประมาณ 13,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารสถานี เส้นทางรถไฟทางหลักและทางหลีก

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ภายในอาคารสถานีแบ่งออกเป็น 6 ห้อง ประกอบด้วย ห้องหน่วยงานความมั่นคง ห้องตรวจปล่อย/ด่านศุลกากร ห้องตรวจคนเข้าเมือง ห้องด่านตรวจพืช ห้องด่านตรวจสัตว์น้ำ และห้องงานสถานีรถไฟ 

สำหรับโครงการเส้นทางรถไฟสายตะวันออก ช่วงอรัญประเทศ - ปอยเปต มีแนวเส้นทางเชื่อมต่อจากสถานีอรัญประเทศ ถึงสถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกฝั่งประเทศไทย ระยะทาง 6 กิโลเมตร จากนั้นเข้าสู่ช่วงข้ามสะพานรถไฟมิตรภาพ ไทย - กัมพูชา ความยาว 43 เมตร เพื่อข้ามชายแดนเข้าสู่ปอยเปต ฝั่งประเทศกัมพูชา โดยรัฐบาลกัมพูชาจะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงทางรถไฟต่อจากปอยเปตไปจนถึงศรีโสภณ ระยะทาง 48 กิโลเมตร และจะขยายแนวเส้นทางสู่กรุงพนมเปญต่อไปในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :