ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แจ้งขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน พ.ศ.2562 จากเดิมมีผล 1 ม.ค. 2563 เป็น ส.ค. 2563 เนื่องจากออกกฎหมายลูกไม่ทัน

มติชนออนไลน์ รายงาน วานนี้ (11 ธ.ค.) มีการเผยแพร่หนังสือที่ลงนามโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตามที่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไปนั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 98 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยและ กระทรวงการคลังออกกฎหมายลำดับรองในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 แต่ปัจจุบันล่วงเลยเวลามาประมาณ 4 เดือน โดยยังคงมีกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยอีกจำนวน 8 ฉบับ ซึ่งยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 

ผลจากความล่าช้าดังกล่าว ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

ดังนั้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบ ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ. ฉบับนี้กำหนด โดยสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายลำดับรอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาใน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 เป็นการทั่วไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง