ไม่พบผลการค้นหา
ภาคีนักศึกษาศาลายา จี้ 'ประยุทธ์' นำ ครม.ลาออกทั้งคณะ เปิดทางแก้ไข รธน. ยึดหลักประชาธิปไตย ตั้ง ส.ส.ร. โละทิ้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รื้อกฎหมายเลือกตั้ง -เปิดทางเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. เพจเฟซบุ๊กภาคีนักศึกษาศาลายา - Coalition of Salaya Students เผยแพร่แถลงการณ์เรื่องข้อเรียกร้องของภาคีนักศึกษาศาลายาต่อรัฐบาล โดยระบุว่า จากเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยตั้งแต่การรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภาคีฯ ไม่อาจไว้วางใจให้รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้ ซ้ำร้ายยังดำเนินนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง รัฐบาลยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังในหมู่ประชาชนด้วยกันเอง ซ้ำเติมบาดแผลจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาในอดีตจนยากที่จะเยียวยา รัฐบาลไม่เคยมีความจริงใจในการปฏิรูปการเมือง มิหนำซ้ำยังบ่อนทำลายสถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชน อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังมีปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ อันทำให้เกิดความคลางแคลงสงสัยในความไม่โปร่งใสอยู่หลายกรณี ทางภาคีนักศึกษาศาลายา จึงมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังนี้

1. เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ลาออกทั้งคณะ และให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยุติบทบาททางการเมือง 2. เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพื่อนำมาสู่การเลือกตั้งสภารัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ทำหน้าที่เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีเนื้อหา ดังนี้

- ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีรวมถึงยุบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

- แก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. โดยทำให้การเลือกตั้งมีความชัดเจนและสามารถนำมาซึ่งการเลือกตั้งที่แทนเสียงของประชาชนได้อย่างแท้จริง

- แก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยที่ให้มีการครอบคลุมสิทธิไปถึงกลุ่มคนชายขอบและให้ระบุถึงการละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากอำนาจรัฐไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ว่าเป็นการกระทำความผิดร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญ

- แก้กฎหมายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

- สร้างกลไกป้องกันการเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ตรวจสอบอำนาจของกลุ่มนายทุนผูกขาด รวมถึงจัดรัฐสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่สมควรได้รับ

มหิดล 9441.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง