ไม่พบผลการค้นหา
ปลัด มท.แจ้งอธิบดี สถ. ถึงผลวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดินสั่งเบรกเอกชน-ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 แนะระยะแรกให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย-ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2564 ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เรียนเชิญปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในกรณีการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการปิดตลาดนัดชุมชน ซึ่งได้ให้อำนาจกับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในการออกคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่เตรียมอนุติงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แจ้งว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในกรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน วัคซีนป้องกันโควิด-19 มีปริมาณจำกัด ประกอบกับเพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

รวมทั้งเกิดความปลอดภัยกับผู้ได้รับวัคซีนอย่างสูงสุด จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เตรียมจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้รับทราบและเข้าใจว่า ในระยะแรกนี้ภาครัฐเท่านั้นที่จะดำเนินการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีนและกระจายวัคซีนตามแผนการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและเพื่อให้สามารถติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน จึงยังไม่สามารถให้ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับผู้ผลิตวัคซีนได้โดยตรง

ศูนย์โควิด มหาดไทย ผู้ตรวจการแผ่นดิน วัคซีน  6038.jpgข่าวที่เกี่ยวข้อง