ไม่พบผลการค้นหา
ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติคำศัพท์ "new normal" คือความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ ส่วนคำว่า new norm คือ บรรทัดฐานใหม่

ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงรายละเอียดเรื่องการบัญญัติศัพท์คำว่า 'new normal' และ 'new norm' สรุปได้ว่า

New normal = นิวนอร์มัล, ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่

New norm = บรรทัดฐานใหม่

คำว่า New normal นั้นมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวลีและเป็นสำนวน ซึ่ง Oxford dictionary ได้ให้คำนิยามว่า "A previously unfamiliar or atypical situation that has become standard,usual, or expected."

หมายถึง "สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ ที่แต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤติบางอย่าง จึงมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ปกติและเป็นมาตรฐาน"

ดังนั้น กรรมการราชบัณฑิตได้ให้ความเห็นว่าคำจำกัดความของคำว่า New normal เป็นพลวัตและคำนี้มีที่ใช้ในหลายบริบท ไม่ใช่เฉพาะในทางธุรกิจหรือวิถีชีวิตเท่านั้น จึงเป็นการยากที่จะหาคำกลางๆที่จะใช้ได้ในทุกบริบท จึงมีข้อสรุปร่วมกันว่า ควรจะเขียนคำนี้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "นิวนอร์มัล" จะสื่อความหมายได้ดีกว่า

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ได้บัญญัติคำนี้ไว้แล้วว่า ความปรกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าสามารถใช้สองคำนี้ได้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :