ไม่พบผลการค้นหา
หนังสือราชการหนึ่งฉบับ ถูกมองเป็นเรื่องซับซ้อน เพิ่มภาระให้คนทำงานโดยใช่เหตุ เพราะต้องเสียเวลาหนึ่งวันหรือหลายวันไปกับการยกร่าง ปรับสำนวนภาษา ดูคำผิด คำตก ตัดคำ และผ่านผู้บังคับบัญชาลงนามเป็นลำดับชั้น กว่าที่ผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานจะลงนาม

ทว่าเสน่ห์ของของหนังสือราชการ อยู่ที่ใช้ “มัดตัว” ได้เสมอ เมื่อจงใจใช้

เช่นเดียวกับหนังสือจาก “สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ที่ ฝอม 5110.3/ว 202 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึง นายสนามมวยเวทีลุมพินี (พล.ต.ราชิต อรุณวงษ์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก) เรื่อง ขอความร่วมมือมาตรการระยะเร่งด่วนแก้ปัญหาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สามารถใช้ “มัดตัว” กองทัพบกได้!!

1. หนังสือดังกล่าวอ้างถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังต่อไปนี้

ชวนพิจารณาที่ข้อ 1.7 เป็นพิเศษ

“1.7 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ให้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ”​

654993.png


654994.png654995.png654996.png

เมื่อไล่เรียงข้อสั่งการจบ ได้ย้ำในย่อหน้ารองสุดท้ายว่า “ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้น ใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก”

หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 86 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เวียนแจ้งไปยังส่วนราชการต่างๆ

ซึ่งทั้งกระทรวงกลาโหม และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ย่อมได้รับหนังสือฉบับนี้

สนามมวยลุมพินี เป็นหนึ่งในกิจการของกองทัพบก มี พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานอำนวยการสนามมวยเวทีลุมพินี และมี พล.ต.ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นนายสนามมวยเวทีลุมพินี

กองทัพบก เป็นหน่วยงานรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม มีรัฐมนตรีนั่งว่าการอยู่ ชื่อเดียวกับนายกรัฐมนตรี

เมื่อนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้เร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การที่กองทัพบก เดินหน้าอนุญาตให้การจัดแข่งขันมวยดำเนินต่อไป ย่อมขัดต่อข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยตรง

และถึงแม้ไม่มีหนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปขอความร่วมมือจากนายสนามมวยเวทีลุมพินี

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ย่อมตระหนักถึง และพึงปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้ โดยไม่ต้องให้หน่วยงานอื่นส่งหนังสือไปขอความร่วมมือ!!

2. กลับมาที่หนังสือจาก “สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ที่ ฝอม 5110.3/ว 202 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึง นายสนามมวยเวทีลุมพินี (พล.ต.ราชิต อรุณวงษ์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก) เรื่อง ขอความร่วมมือมาตรการระยะเร่งด่วนแก้ปัญหาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

91185329_224376318970534_1782620648581890048_n.jpg

เครดิตภาพ: สำนักข่าวอิศรา

แม้หนังสือดังกล่าว ไม่ได้สั่งการหรือบังคับอย่างชัดเจน ไปยังนายสนามมวยเวทีลุมพินี เพราะไม่ได้มีอำนาจบังคับบัญชาโดยตรง

จึงจำเป็นต้องเขียนให้กว้าง อ้างอิงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เขียนในเชิงขอความร่วมมือ และโยนให้เป็นเรื่องการใช้ดุลยพินิจเป็นสำคัญ

“ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชมโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ”

ในหนังสือดังกล่าว ระบุชัดว่า “สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการสนามมวย นายสนามมวย ซึ่งในความดูแลของท่าน เพื่อพิจารณาให้ความร่วมมือตามข้อสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด” และ “หวังเป็นอย่างยิ่ง คงได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย”

ไม่เพียงปฏิบัติขัดต่อข้อสั่งของการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ นายสนามมวยลุมพินี

แต่ยังปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับ สำนักคณะกรรมการกีฬามวย อีกด้วย

3. มัดตัวกองทัพบก

-หนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ย้ำให้ นายสนามมวยเวทีลุมพินี “พิจารณาให้ความร่วมมือตามข้อสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด”

ทว่าการเดินหน้าจัดแข่งขันมวยลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชร ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นการแสดงให้เห็นว่า เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ไม่ให้ความร่วมมือต่อ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-การตัดสินใจของเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ขัดต่อ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี อันเป็นแนวทางการบริหารราชการที่มุ่งหมายเพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-ส่วนราชการไม่ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

-ส่วนราชการอนุญาตให้จัดงาน โดยไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงของต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา

-ส่วนราชการอนุญาตให้จัดงาน โดยไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

สัปดาห์ที่ผ่านมา กระแสสังคม โจมตีไปยังกองทัพบกอย่างท่วมท้น จนทำให้ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งนั่งเป็นประธานอำนวยการสนามมวยเวทีลุมพินีอยู่ด้วย ลงดาบ พล.ต.ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก นายสนามมวยเวทีลุมพินี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง มาช่วยราชการที่กองบัญชาการกองทัพบกในระหว่างที่มีการสอบสวน

ขอปิดท้ายบทความฉบับนี้ด้วยประโยคเดียวกับที่ใช้จบบทความชิ้นก่อนหน้า อันเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ นายกรัฐมนตรีพึ่งประกาศบังคับใช้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

อำนาจที่ประกาศใช้ จึงต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์แก้วิกฤติการระบาดของโรคให้สำเร็จ

ในระหว่างทางการบังคับใช้กฎหมาย ต้องไม่ให้อภิสิทธิ์กับหน่วยงานใดเป็นพิเศษ เช่นกรณีเดินหน้าเปิดสนามมวยของกองทัพบก แม้ได้รับคำเตือน-คำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ยุติตามมติ ครม.-ข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี แต่กองทัพก็ยังเดินหน้าต่อไป

จนเป็นที่มาของ Super Spreader ขนาดใหญ่

กรณีแบบนี้ต้องมีคำตอบ คำอธิบาย การยอมรับผิด คำขอโทษและการลงโทษ

ถ้าไม่มีทั้งหมดนี้ มีแต่คนผิดลอยนวลต่อไป จะให้ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลได้อย่างไร ?

ลำพังสั่งย้าย คงไม่พอ!!

วยาส
24Article
0Video
63Blog