ไม่พบผลการค้นหา
ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัติ ส.ส.-รมต. ธรรมนัส ไม่สั่งหยุดพักหน้าที่ พร้อมให้ส่งคำชี้แจง ภายใน 15 วัน

ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสาร ตามที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล เข้าชื่อ 51 ราย เพื่อขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. และรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส ใน 2 ประเด็น สำคัญ คือ  

  • กรณีมีความเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและเคยถูกจำคุกในประเทศออสเตรเลีย 
  • กรณีภรรยาถือหุ้นในกิจการตลาดคลองเตย ซึ่งเป็นคู่สัญญากับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ

โดยกรณีนี้จึงเป็นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (5) และ (9) จึงสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ ร.อ.ธรรมนัส ผู้ถูกร้อง ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

สำหรับการพิจารณากรณีให้ ร.อ.ธรรมนัส หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. และรัฐมนตรีหรือไม่นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. และรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งว่า ร.อ.ธรรมนัส ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง

อ่านเพิ่มเติม