ไม่พบผลการค้นหา
ประธานรัฐสภา ลงนามในประกาศรัฐสภา แต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ จำนวน 11 คนแล้ว ไร้เงาฝ่ายค้านร่วมวง

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้เซ็นลงนามในประกาศรัฐสภา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสมานฉันท์ ความว่า ตามที่มีประกาศรัฐสภาเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2563 กำหนดรูปแบบและองค์ประกอบของคณะกรรมการสมานฉันท์ โดยกำหนดให้มีกรรมการ จำนวน 21 คน และบัดนี้ รัฐบาล ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ส.ว. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เสนอชื่อผู้แทนของตน เป็นคณะกรรมการสมานฉันท์แล้ว อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 80 วรรคสี่

ประธานรัฐสภา จึงออกประกาศแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการสมานฉันท์

 • พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล
 • เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
 • นิโรธ สุนทรเลขา
 • สรอรรถ กลิ่นประทุม
 • วัลลภ ตังคณานุรักษ์
 • ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
 • สุริชัย หวันแก้ว
 • วันชัย วัฒนศัพท์
 • สมศักดิ์ รุ่งเรือง
 • นิรุต ถึงนาค
 • วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

และให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสมานฉันท์ ดังนี้

 • คุณวุฒิ ตันตระกูล เลขานุการ
 •  ณัฐพัฒน์ พัดทอง ผู้ช่วยเลขานุการ
 • ศตพล วรปัญญาตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ

นอกจากนี้ ชวน กล่าวด้วยว่า  คณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมนัดแรกในวันที่ 18 ม.ค. ซึ่งการประชุมนัดแรกตนเองจะขอเข้าร่วม เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้น และเพื่อทำการศึกษาหาทางออกร่วมกันจากสถานการณ์ของบ้านเมือง โดยยืนยันว่าไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ แต่เมื่อคณะกรรมการทำการศึกษาเสร็จตามกระบวนการต้องส่งให้รัฐสภาพิจารณารายงานที่จัดทำขึ้น

สำหรับสัดส่วนการตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีฝ่ายค้านหรือคู่ขัดแย้งเข้าร่วมนั้น ชวน ยืนยันว่า ได้มีการหารือกับผู้นำฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ายค้านติดใจในประเด็นสัดส่วนที่มองว่า ไม่มีความเป็นธรรม แต่ส่วนตัวได้ยืนยันไปแล้วว่า ประเด็นสำคัญในการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้อยู่ที่สัดส่วนเพราะไม่มีการลงมติใดใด แต่เพื่อต้องการระดมสมองความคิดว่าทำอย่างไรให้บ้านเมืองลดความขัดแย้ง ดังนั้นหากฝ่ายค้าน ต้องการเพิ่มจำนวนสัดส่วนของฝ่ายค้านก็ไม่ขัดข้อง และพร้อมแต่งตั้งให้เข้าร่วมได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับฝ่ายผู้เห็นต่าง ที่จะมอบหมายให้เป็นภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการเจรจาเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในกระบวนการเพื่อหาทางออกร่วมกัน เพราะเรื่องสัดส่วนไม่ใช่ปัญหา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :