ไม่พบผลการค้นหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ สนง.ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูกบิดเบือนปกหนังสือรัฐธรรมนูญ 2560 หวั่นทำประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน พร้อมเตรียมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวรายงานการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้พิจารณากรณีปรากฎภาพและข้อความเผยแพร่ทางสื่อโชเชียล โดยมีตราสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและชื่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อยู่ข้างใต้ท้ายข้อความ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับปราบโกงไม่โกง อย่ากลัว อย่าแก้เพราะแค่ประโยชน์ตน ประเทศชาติ ประชาชนไม่ได้ประโยชน์" ซึ่งหากบุคคลหรือประชาชนทั่วไปได้พบเห็นอาจทำให้เข้าใจได้ว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่ภาพและข้อความดังกล่าว

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงรูปแบบและลักษณะของภาพและตัวหนังสือที่ปรากฎโดยมีภาพของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นฉากหลังนั้น พบว่ามีลักษณะและรูปแบบของการให้สี แสง รูปแบบตัวอักษร เช่นเดียวกันกับหนังสือ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560" ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิมพ์เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่หน่วยงานและประชาชนเป็นการทั่วไป

ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมหารือและพิจารณาแล้ว มีมติให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงข้อมูล เพื่อมิให้เกิดการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมิได้เป็นผู้ดำเนินการและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

นอกจากนี้ หากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสืบทราบได้ถึงการกระทำที่มุ่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงานศาลรัฐธรมนูญ หรือศาลรัฐธรรมนูญ หรือโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔_๒๕๖๓-3.jpgข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔_๒๕๖๓-2.jpg