ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงมหาดไทย มีประกาศอนุญาตให้ชาวต่างชาติ และแรงงานต่างชาติอยู่ต่อในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนต่ออายุ ไม่เสียค่าปรับ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอนุญาตให้คนต่างชาติบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เม.ย. 2563 โดยบอกว่า หากใครที่วีซ่า หมดอายุตั้งแต่ 26 มี.ค. 2563 จะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติให้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 และไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อขอต่ออายุที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และไม่ต้องเสียค่าปรับ 500 บาทต่อวันในกรณีนี้

ส่วนต่างชาติที่ต้องครบกำหนดแจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน ตั้งแต่ 26 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563 ไม่ต้องมารายงานตัวแจ้งที่พักทุก 90 วัน แต่ทั้ง 2 กรณีนี้ ถ้าสถานการณ์คลี่คลายหรือเข้าสู่ภาวะปกติให้มายื่นขออยู่ต่อ และรายงานตัวทุก 90 วัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง