ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุม ครม. ไฟเขียวรัฐบาล-ศบค. เบิกค่าใช้จ่ายจากงบกลาง ในการรับผิดชอบการกักกัน ตามหลักเกณฑ์กำหนดกระทรวงการคลัง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบการแยก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการของบุคคล โดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากงบกลาง ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณกำหนด 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลได้มีนโยบายให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ กักกันตัวเป็นเวลาประมาณ 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) โดยมอบหมายหน่วยงานให้รับผิดชอบทั้งกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคมจัดหาที่พักอาหารและยานพาหนะ 

รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมโรคให้แก่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้กันทั่วโลก โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันการติดต่อและแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้บุคคลมีสิทธิได้รับการปกป้องและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย

อ่านเพิ่มเติิม