ไม่พบผลการค้นหา
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบจัดสรรจากงบกลาง 225 ล้านบาท ปูพรมสร้างทีมวิทยากร-ครูท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,774 แห่ง ทำหน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 แก้ปัญหาหน้ากากฯ ขาดแคลน -ราคาแพง

วันนี้ 4 มี.ค. 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวัน และมีผู้เสียชีวิตในประเทศไทย จำนวน 1 ราย ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย แต่ในปัจจุบันพบว่า หน้ากากอนามัยทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดหาหรือจัดซื้อยากขึ้น มีราคาแพง และไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ดำเนิน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง"

อันเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานจัดอบรม สร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนทุกคนมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างทั่วถึง และสามารถจัดทำได้เอง การดำเนินโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองระยะ

ในระยะแรก อปท.สร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่ โดยเร่งรัดการจัดอบรมเพื่อสร้างทีมวิทยากรให้แล้วเสร็จจากที่กำหนดไว้เดิมเป็นวันที่ 7 มีนาคม 2563

ในระยะที่สองให้วิทยากร หรือ ครู ก. ดำเนินการขยายผลในพื้นที่เพื่อสอนตัดเย็บการทำหน้ากากอนามัยผ้าให้แก่ประชาชน ซึ่งรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 อนุมัติงบกลางจำนวน 225 ล้านบาท จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,774 แห่ง (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 50 ล้านชิ้น

"หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือไปยัง อปท.ทุกแห่ง จนถึงวันนี้ (4 มีนาคม 2563) มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองแล้วใน 21 จังหวัด สร้างทีมวิทยากร หรือ ครู ก. พร้อมออกไปขยายผลการจัดทำหน้ากากอนามัย 7,873 คน ภายในวันที่ 7 มีนาคมนี้จะดำเนินการครบ 76 จังหวัด และจะมีครู ก. มากกว่า 25,000 คน ทีมเหล่านี้จะร่วมกันออกขยายผลสอนชาวบ้านในพื้นที่จัดทำหน้ากากอนามัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอได้ทันต่อสถานการณ์ในเวลานี้" อธิบดี สถ. กล่าว