ไม่พบผลการค้นหา
เลขาฯ สภา เผยขั้นตอนโหวตเลือกประธาน - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นโหวตลับให้ ส.ส.เขียนชื่อลงกระดาษหย่อนลงหีบบัตร เตรียมเชิญ 'ชัย ชิดชอบ' ประธานชั่วคราวคุมสภานัดแรก

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันที่ 24 พ.ค. ที่ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้เข้าจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการเปิดประชุมรัฐสภานัดแรกแล้ว รวมทั้งได้แจ้งไปยัง ส.ส.ทุกคนให้เตรียมความพร้อมที่ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย ตั้งแต่เวลา 11.00 น.ของวันที่ 24 พ.ค. เพื่อส่ง ส.ส.ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ

ส่วนขั้นตอนการเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 กำหนดให้การลงคะแนนเป็นการลับ ดังนั้น สำนักงานจึงได้เตรียมบัตรใส่ในซองเอกสาร เพื่อให้สมาชิกได้เลือกบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ซึ่งหากตำแหน่งใดมีการเสนอชื่อเพียงบุคคลเดียว ให้ถือว่าได้รับเลือกในตำแหน่งดังกล่าว แต่หากเสนอเกินกว่า 1 คนให้ใช้การลงคะแนนลับ 

ทั้งนี้ สมาชิกต้องเขียนชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ จากนั้นต้องใส่ซองปิดผนึก และเจ้าหน้าที่จะขานชื่อสมาชิกทีละคนเพื่อให้นำซองที่บรรจุการเลือกของสมาชิก หย่อนลงในหีบลงคะแนน เมื่อสมาชิกหย่อนซองออกเสียงครบแล้ว จะตั้งกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 5 คน มาจากพรรคการเมืองหลัก อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคอนาคตใหม่ และพรรคพลังประชารัฐ พรรคละ 1 คนเพื่อตรวจนับคะแนนและประกาศผล โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อซึ่งได้คะแนนสูงสุดจะได้รับตำแหน่งที่ถูกเสนอ เชื่อว่าจะใช้เวลานานพอสมควร

นายสรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับบัตรลงคะแนนเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ จำนวน 2 คนนั้น สำนักงานได้ทำบัตรออกเสียงที่มีตราประทับของสำนักงาน ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะทำการปลอมบัตรออกเสียงได้ อีกทั้งขั้นตอนการตรวจสอบนั้นยังสามารถทำได้ตั้งแต่ชั้นการหย่อนบัตรลงหีบ และการนับจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ขณะที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราวนั้นได้เชิญนายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ที่อาวุโสสูงสุดในสภาฯ ทำหน้าที่ดังกล่าว