ไม่พบผลการค้นหา
ผลประชุมบอร์ดนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เห็นชอบให้ปรับเพดานหนี้สาธารณะจากเดิม 60% เป็นไม่เกิน 70% ด้าน รมว.คลังย้ำรองรับการกู้เงินเพื่อนโยบายการคลังในระยะกลาง ยันความสามารถในการชำระหนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

วันที่ 20 ก.ย. 2564 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (รมว.) การคลัง เปิดเผยว่า ในวันนี้ (20 กันยายน 2564) คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐได้มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากเดิมที่กำหนดไว้ ต้องไม่เกินร้อยละ 60 เป็น ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาล และไม่เป็นอุปสรรคหากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลาง โดยยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี

อาคม ระบุว่า การทบทวนกรอบสัดส่วนการบริหารหนี้สาธารณะในครั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้มีการทบทวนสัดส่วนต่างๆ อย่างน้อยทุกสามปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง