ไม่พบผลการค้นหา
ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา ยกฟ้องคดี 'บก.ลายจุด' ยื่นฟ้องนายทะเบียนพรรคการเมือง ปฏิเสธรับรองชื่อ 'พรรคเกรียน' โดยศาลชี้คำว่า 'เกรียน' มีความหมายส่อถึงความก้าวร้าว ก่อกวน ไร้เหตุผล ขณะที่ผู้ก่อตั้งพรรคเกียน ยันเดินหน้าทำการเมืองในนามพรรคเกียน ไม่ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ผู้ก่อตั้งพรรคเกียน ยื่นฟ้องนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีปฏิเสธการขอจดแจ้งชื่อพรรคเกรียน โดยศาลฯ เห็นว่า คำว่า "เกรียน" ตามพจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นศัพท์สแลงที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อกวน ไร้เหตุผล หรือคิดว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของสังคม ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว วิญญูชนทั่วไปเมื่อได้ยินคำว่า "เกรียน" ย่อมสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นศัพท์สแลงที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมดังกล่าว อันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับธรรมเนียมประเพณีของไทย 

โดยการตั้งชื่อพรรคการเมืองว่า "พรรคเกรียน" จึงอาจทำให้สังคมเกิดความสับสนในความหมาย และจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได้ กรณีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 18 ประกอบกับ มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ดังนั้น การที่นายทะเบียนพรรคการเมือง ไม่รับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเกรียน ตามคำขอของนายสมบัติฯผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (อ่านคำสั่งเพิ่มเติม)

ขณะที่ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้ก่อตั้งพรรคเกียน โพสต์เฟซบุ๊กทันทีที่ทราบคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ว่า วันนี้ศาลปกครองได้ตัดสินคำร้องที่ตนได้ร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องปฏิเสธการจดแจ้งใช้ชื่อพรรคเกรียน โดยศาลได้ตัดสินว่าหนังสือปฏิเสธของนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้นชอบด้วยกฏหมายแล้ว ดังนั้นพวกเราจึงไม่สามารถใช้ชื่อพรรคเกรียนได้ตามความตั้งใจเดิม แต่ยืนยันว่าจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปในนามพรรคเกียนซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างความพยายามในการจัดตั้งพรรคต่อไป

"ผมตัดสินใจที่จะไม่อุทธรณ์แม้ศาลจะได้ให้คำแนะนำว่าสามารถอุทธรณ์ได้ก็ตามที เพราะเห็นว่าชื่อพรรคเกียนก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองยอมรับได้แล้ว ณ ปัจจุบันนี้ รวมถึงไม่อยากให้เป็นภาระต่อศาลในการพิจารณาคดีอื่นๆที่มีความสำคัญกว่า" นายสมบัติ ระบุ