ไม่พบผลการค้นหา
จ.นนทบุรี ผ่อนปรน เปิดร้านตัดผม ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ และสถานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ตั้งแต่ 15 เม.ย. โดยต้องทำตามมาตราการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย พร้อมขยายวันปิดสถานที่จำหน่ายสุราถึง 30 เม.ย.นี้

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ลงนามคำสั่งเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) เนื่องจากจังหวัดนนทบุรี เคยมีคำสั่งรวม 8 ฉบับ ให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ไปแล้ว

โดยสถานการณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมีรายงานว่าสถานที่บางแห่งมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของประชาชน ประกอบกับการสอบสวนโรคที่ผ่านมาไม่พบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งการแพร่กระจายของโรคและเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่ยังคงดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2538 และข้อ 7(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตราเก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที 1 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 จึงให้แก้ไขคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวทุกฉบับและให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้แทน

ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 โดยให้ผ่อนปรนเปิดสถานที่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2563 เป็นต้นไปประกอบด้วย ร้านตัดผม เสริมสวยเฉพาะทำผม, ร้านรับส่งพัสดุ, แผงค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล, ร้านวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน, ร้านวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์, ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ ระบบสื่อสาร, ร้านขายและซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว

ทั้งนี้สถานที่ที่ให้เปิดบางเวลาหรือเปิดบางส่วนจะต้องทำตามมาตรการป้องกันโรค คือ 1.ผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัย 2.ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หากเป็นพื้นที่ปิดให้สว face shield 3.มีจุดคัดกรองผู้รับบริการ 4.มีจุดล้างมือหรือเจลล้างมือไว้บริการ 5.จัดสถานที่ไม่ให้แออัดมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือให้นัดคิวล่วงหน้า

6.มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 7.รักษาความสะอาดพื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะ 8.ร้านตัดผมจะต้องดำเนินการตามข้อ 1-7 และห้ามไม่ให้ลูกค้านั่งรอรับบริการโดยช่างตัดผมต้องสวมเฟซชีลด์ ใส่ถุงมือยางและห้ามใช้มีดโกนกับลูกค้า ซึ่งหากสถานที่ใดไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการนี้ได้จังหวัดอาจพิจารณาสั่งปิดเฉพาะพื้นที่ไป พร้อมกันนี้ ยังขยายวันปิดสถานที่จำหน่ายสุราไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563