ไม่พบผลการค้นหา
อดีต ส.ส. ปชป. ทักท้วงงบฯ ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย ของบฯเพิ่มกว่า 1.7 พันล้านบาท เน้นระบบไอซีที ติงเว็บไซต์ไม่อัพเดทงบฯ ส่อไม่โปร่งใส

นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย ส่อทุจริตเพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณการก่อสร้างอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 ที่ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 6,948 ล้านบาท แต่กลับเพิ่มงบประมาณในการประชุมเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 เป็น 8,648 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 1,700 ล้านบาท โดยแจกแจงงบประมาณใหม่ดังนี้ คือ 1.งานสาธารณสุข งานประกอบอาคาร/ ภายนอกอาคาร 1,413 ล้านบาท 2.ระบบ ICT 2,759 ล้านบาท 3.ระบบ Non-ICT 3,734 ล้านบาท 4.จ้างที่ปรึกษาและผู้ควบคุมงานสำหรับงานระบบประกอบอาคารและระบบ ICT 229 ล้านบาท และ5.ขออนุมัติเพิ่มวงเงินขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน 512 ล้านบาท 

ทั้งที่งบประมาณเดิมประเมินและจัดทำขึ้นโดยบริษัท เมอริน โวลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีการว่าจ้างมาเป็นที่ปรึกษาระบบไอซีทีของการก่อสร้างรัฐสภาใหม่อยู่แล้ว ขณะเดียวกันในเว็บไซต์ของรัฐสภายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณในการก่อสร้างรัฐสภาใหม่ ซึ่งอัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560 แสดงถึงความไม่โปร่งใส

นอกจากนี้ในส่วนของข้าราชการรัฐสภา ยังมีการเผยแพร่เอกสารการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้ด้านสารสนเทศมาเป็นผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ แต่คนที่สอบได้ที่ 1 และอยู่สำนักนี้มาโดยตลอดกลับไม่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมกับชี้ให้เห็นว่าข้าราชการรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จะได้ดิบได้ดี ทั้ง ๆ ที่ข้าราชการเหล่านี้เกินครึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ สตง. แต่ในส่วนของรัฐสภากลับตั้งกรรมการสอบแล้วมีมติแค่ว่ากล่าวตักเตือน จึงเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมคนไม่สุจริตไม่ได้ปราบทุจริต เหมือนที่ประกาศไว้ พร้อมกันนี้ขอฝากไปยังผู้อำนวยการสำนักคลังว่าต้องใช้งบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบและขอให้ดูชะตากรรมของ ผอ.คนก่อนว่าโดนอะไรไปบ้าง

รัฐสภาใหม่ itled-1.jpg

(อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง