ไม่พบผลการค้นหา
ครม.ไฟเขียวขยายเวลาทำงาน แรงงาน 3 ชาติ 'กัมพูชา ลาว เมียนมา' ในราชอาณาจักรไทยได้ถึง 31 มี.ค. 2565 แนะนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย พาแรงงานข้ามชาติยื่นคำขอรับใบอนุญาตหลังกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563 ว่า ครม.เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงามข้ามชาติ 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านกำลังแรงงานฟื้นฟูประเทศ และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มาจากคนต่างชาติรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

โดยแนวทางบริหารจัดการการทำงานดังกล่าว คือการอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 เป็นจำนวน 741,618 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งมีสาระดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มแรงงานต่างชาติที่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือ PP (Passport), เอกสารรับรองบุคคล หรือ CI (Certificate of Identity) และเอกสารเดินทาง หรือ TD (Travel Document) จำนวน 649,046 คน ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 2563 จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 

โดยนายจ้างต้องพาแรงงานข้ามชาติไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในพื้นที่ที่ทำงานอยู่ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2563 และให้แรงงานใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานและใบรับคำขอรับใบอนุญาตทำงานเป็นหลักฐานในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐ และ ขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2564

พร้อมกันนั้นให้จัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและรับบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังของบัตร ณ สำนักงานเขตกรุงเทพฯ / ศูนย์ทะเบียนภาคสาขาจังหวัด หรือที่กรมการปกครองกำหนดในท้องที่ที่แรงงานต่างชาติทํางาน โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2564

กลุ่มที่ 2 กลุ่มแรงงานต่างชาติที่มีบัตรผ่านแดน (Border Pass) จำนวนประมาณ 92,572 คน จะได้รับอนุญาตขยายเวลาให้ทำงานในประเทศไทยถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 โดยต้องไปขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางาน ในพื้นที่ที่คนต่างชาติทำงานอยู่ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2563 และดำเนินการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐ และซื้อประกันสุขภาพ (ซื้อประกันสุขภาพทุกคน ยกเว้นคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม) ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2564

ทั้งนี้ การอนุญาตให้ทำงานสำหรับแรงงานต่างชาติกลุ่มที่มีบัตรผ่านแดนจะเป็นครั้งละ 3 เดือน และหากประสงค์ทำงานกับนายจ้างต่อไป ต้องดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานก่อนที่ใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุ ซึ่งครั้งแรกให้แรงงานกลุ่มนี้ได้รับอนุญาตให้ทำงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564 แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 2565

นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... 2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. และ 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....

"ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด และทำความเข้าใจกับร่างกฎกระทรวงเมื่อได้มีการประกาศใช้" รัชดา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :