ไม่พบผลการค้นหา
'ประวิตร' รองนายกฝ่ายความมั่นคงตั้งเป้าปี 2563 ต้องลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปัดตอบเปิดบ้านให้นายทหารและสื่อมวลชนเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 11 ส.ค. นี้หรือไม่

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานเปิดงาน การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย" โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน หรือ ศวปถ. มูลนิธินโยบายกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศกาลที่จัดแสดงอยู่บริเวณด้านหน้า 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ระบุว่า รัฐบาลตระหนักถึงอุบัติเหตุทางถนนปัญหาสำคัญ ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสีย ซึ่งปี 2561 มีคนไทยกว่า 200 คน ต้องเสียชีวิตและมีผู้พิการรายใหม่ดีกว่า 9,000 คน ส่งผลกระทบต่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ในภาพรวมกว่า 200 ล้านบาทต่อปี โดยอุบัติเหตุทางถนนเหล่านี้สามารถที่สามารถป้องกัน และลดความสูญเสียรายได้ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้มีการสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายสำคัญทำให้สำเร็จผลปี 2554- 2563 ปี กำหนดให้เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทย ภายใต้กรอบปฏิญญามอสโก เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2563 

การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความปลอดภัยทางถนนเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดใช้มาตรการชุมชนและสังคม รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมปัจจัยเสี่ยง กับการสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมวัฒนธรรมและความปลอดภัยทางถนนในระยะยาว และยังต้องจัดการความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยเฉพาะมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง คือห้ามขับเร็ว ห้ามดื่ม ห้ามง่วงขับ โทรห้ามขับ และต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และต้องมีใบอนุญาตขับขี่

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ผ่านมายังประสบปัญหาและอุปสรรคในการลดการสูญเสียจากเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาและกำหนดแนวทางมาตรการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้มากยิ่งขึ้น สู่การเป็นประเทศไทยปลอดภัย Safety Thailand รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

โดยในปีนี้จะเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มคนเดินเท้า ขับขี่จักรยานยนต์และจักรยานของผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะภายใต้แนวคิด เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย

โดยข้อมูลอุบัติเหตุบนถนนเด็กไทยในปี 2560 พบเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปี เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวน 2,609 ราย อายุ 10-14 ปี จำนวน 727 ราย จึงจัดทำข้อเสนอขิงกระทรวงศึกษาธิกา กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนใน 3 ประเด็นหลักประกอบด้วย จัดให้มีทางเลือกในการเดินทาง จัดให้มีการเรียนรู้ความเสี่ยงทักษะการขับขี่ตั้งแต่ปฐมวัย และจัดตั้งกลไกอนุกรรมการด้านความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน พร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยังปฏิเสธการตอบคำถามกรณีที่สื่อมวลชนสอบถามว่าเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 11 ส.ค. จะมีการเปิดบ้านให้นายทหารและสื่อมวลชนเข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ เพียงหันมาโปรยยิ้มก่อนเดินขึ้นรถไป