ไม่พบผลการค้นหา
3 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 'ธอส.-กรุงไทย-ออมสิน' ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.125 - 0.250 มีผลตั้งแต่ 7 ก.พ. นี้ หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงที่มีความเปราะบางจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ และเพื่อตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แบ่งเบาภาระลูกค้าและผู้ประกอบการทุกประเภท รวมทั้งลูกค้าเอสเอ็มอีและลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจ 

ธนาคารจึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR (Minimum Loan Rate อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา) ลงร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราร้อยละ 6.025 ต่อปี เหลืออัตราร้อยละ 5.775 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งธนาคารหวังว่า การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงิน ตลอดจนร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยรวม

อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังต้องการให้ลูกค้าที่มีรายได้จากการออมให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด จึงยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่าเดิม และเพื่อให้ลูกค้ามีกำลังในการใช้จ่าย ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว โดยล่าสุด ธนาคารได้ออกเงินฝากประจำพิเศษ กรุงไทยเบิร์ธเดย์ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 ต่อปี 

ออมสินลดดอกเบี้ยกู้ MRR - MOR เหลือร้อยละ 6.495 พร้อมลดดอกฝากประจำ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยภารกิจหลักสำคัญของธนาคารออมสินที่มุ่งเป็นกลไกส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้การให้บริการสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงิน และตอบสนองทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงให้ความสำคัญต่อประชาชน โดยเฉพาะธนาคารออมสินมีลูกค้ารายย่อยจนถึงระดับ SMEs เป็นจำนวนมาก 

ธนาคารฯ จึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราเท่ากันร้อยละ 0.25 ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR (Minimum Overdraft Rate) ลดลงจากร้อยละ 6.745 เหลือร้อยละ 6.495 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

ด้านดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารฯ ได้ปรับลดในอัตราร้อยละ 0.25 ในประเภทเงินฝากประจำ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ โดยยังคงภารกิจหลักส่งเสริมการออม ไม่ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียก เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ ซึ่งมีลูกค้ารายย่อยฝากเงินและใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเงินฝากสลากออมสินทุกประเภท ซึ่งมีผู้ฝากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท หรือเกือบร้อยละ 60 ของยอดเงินฝากรวม ยังคงดอกเบี้ยในอัตราเดิมต่อไป

"ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน ภาวะภัยแล้ง ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 โดยเฉพาะเกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดไวรัสโคโรน่า ธนาคารออมสินจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนและลูกค้าของธนาคารฯ ได้" นายชาติชาย กล่าว

ธอส.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ให้ MLR เหลือร้อยละ 5.875 MRR เหลือร้อยละ 6.375

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านดอกเบี้ยให้กับลูกค้าประชาชน พร้อมทั้งมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" จึงประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงร้อยละ 0.125 - 0.250 ต่อปี ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) จากร้อยละ 6.000 ต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 5.875 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) จากร้อยละ 6.500 ต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 6.375 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้เบิกเกินบัญชี (MOR) จากร้อยละ 6.750 ต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 6.500 ต่อปี กำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยที่ต่ำที่สุดในระบบสถาบันการเงินในปัจจุบัน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :