ไม่พบผลการค้นหา
'วิรไท สันติประภพ' ให้เหตุผลด้านครอบครัว ไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ฟากประธานการคัดเลือก แจงเปิดรับสมัครผู้สนใจ 26 พ.ค.-16 มิ.ย.2563 คาดเสนอ ครม. เคาะ ก.ค. นี้

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. ซึ่งจะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการฯ ครบวาระแรกในวันที่ 30 ก.ย. 2563 ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกสำหรับการดำรงตำแหน่งในวาระที่ 2 ด้วยเหตุผลด้านครอบครัว

ทั้งนี้ นายวิรไทจะดูแลให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อนที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่จะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ต.ค. 2563 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะเปิดรับสมัครบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการ ธปท. แทนนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.คนปัจจุบัน ที่จะครบวาระในวันที่ 30 ก.ย. 2563 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.-16 มิ.ย.2563 จึงขอให้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัคร ประกอบด้วย 2 ซอง คือ ซองที่ 1. ประวัติ และซองที่ 2. วิสัยทัศน์

สำหรับคุณสมบัติทั่วไป ต้องมีสัญชาติไทย, มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตั้ง, สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง เป็นต้น

ส่วนคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เช่น มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ และภาวะเศรษฐกิจการเงินของโลกเป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายการเงิน นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินเป็นอย่างดี เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2563 ณ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในวันและเวลาราชการ

พร้อมกันนี้ยังกล่าวด้วยว่า ผู้ที่มาสมัครจะเป็นทั้งรายเดิมก็ได้ เพราะว่าอายุยังอยู่ตามเกณฑ์ และเปิดกว้างให้รายใหม่ที่สนใจทุกคน เพราะเชื่อว่าในประเทศไทยยังมีคนเก่งอีกเยอะ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ จะเป็นการวัดฝีมือ เป็นความท้าทาย มีปัญหาให้แก้เยอะ เพราะถ้าแก้ได้ก็ดังไปเลย ซึ่งก็มีคนหลายแบบทั้งคนที่กล้าเสี่ยง และคนที่ไม่ชอบความท้าทาย

ทั้งนี้ ตามกระบวนการวันที่ 16 มิ.ย.2563 จะมีการปิดซองรับสมัคร และคณะกรรมการคัดเลือกจะนัดประชุมในวันที่ 18 มิ.ย. 2563 เพื่อเปิดซองพร้อมกันเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และจะเรียกมาแสดงวิสัยทัศน์ทีละรายในช่วงปลายเดือน มิ.ย.2563 เพื่อเสนอรายชื่ออย่างน้อย 2 ชื่อ ให้ รมว.คลังพิจารณาก่อนวันที่ 2 ก.ค.2563 ก่อนจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา และเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งต่อไป