ไม่พบผลการค้นหา
สำนักงาน กกต. ประกาศผลคำนวณคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่จากเหตุทุจริตเลือกตั้ง ทำให้ 'พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค' หัวหน้าพรรคไทรักธรรม ได้หวนคืนกลับมานั่งเก้าอี้ส.ส. ด้าน ปชป. เสีย ส.ส.ไปอีก 1 ที่นั่ง

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศผลการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ ตามที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 131/2563 ระหว่าง กกต. ผู้ร้อง นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้คัดค้าน เรื่องพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 โดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่าผู้คัดค้านกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) 

โดยการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครและพรรคการเมือง เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นการกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำ เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทุจริต ในการเลือกตั้ง ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้คัดค้านมีกาหนดสิบปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 226 วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138 วรรคหนึ่ง นั้น

กกต. จึงมีมติให้คำนวณเพื่อหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมีวิธีการคำนวณ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 131 วรรคสอง ดังนี้

1. นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 และการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2562 ที่ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ครบ 350 เขตเลือกตั้ง มาเป็นฐานคะแนนในการคำนวณเพื่อหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งรวมถึงคะแนนของพรรคประชาชนปฏิรูปด้วย

2. การคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องนาคะแนนของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรี จำนวน 19,711 คะแนน ออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศของพรรคประชาธิปัตย์ ในการคำนวณเพื่อหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 ที่ 7/2563 วันอังคารที่ 28 ม.ค. 2563

3. คำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 129 วรรคสี่ และวรรคห้าปรากฏผลการคำนวณที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้

3.1 พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ลดลง จากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 20 คนเหลือจำนวน 19 คน

3.2 พรรคไทรักธรรมได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ จำนวน 1 คน จากเดิมที่ไม่ได้รับการจัดสรร

ทั้งนี้ ไม่นำผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตาแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2562 มาคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ เนื่องจากการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุ ให้ต้องคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 131

ในการนี้สำนักงาน กกต. จึงขอแจ้งให้ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ลำดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรจากการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 6/5) นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ