ไม่พบผลการค้นหา
'ประวิตร' ลุยปัตตานี หนุน 6 โครงการ กพต.พัฒนา จังหวัดชายแดนใต้ ฟื้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โชว์ทำอาหาร

วันที่ 19 ธ.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ลงพื้นที่ไปตรวจและติดตามการขับเคลื่อนงานตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 5/2565 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เมื่อไปถึง พล.อ.ประวิตร ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและผลักดันพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การเป็นเมืองปูทะเลโลก พร้อมเปิดโรงเพาะเลี้ยงปู ที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ จากนั้นได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพด.) ครั้งที่ 5/2565 อาทิ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณา 6 โครงการ ที่ ศอ.บต. เสนอขอความเห็นชอบอนุมัติหลักการ อาทิ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีกำนัน –ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนหลักสำคัญ 2566 – 2570 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะแบบครบวงจร 

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้พบปะประชาชน ประกอบด้วย กลุ่มตัวแทนครัวเรือนยากจน ตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ นายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาเอกชนในระบบทั้ง 5 จังหวัดนายกสมาคม สถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัด ประธานชมรมตาดีกา 5 จังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

พล.อ ประวิตร กล่าวว่า ในนามของประธาน กพต.มีอำนาจหน้าที่ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติ ซึ่งในที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบหลายโครงการ ได้แก่กลุ่มโครงการที่ดำเนินการบนพื้นฐานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกภาคส่วนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทั้ง 5 จังหวัดเฝ้าสังเกตสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การสาธิตการทำอาหารจากวัตถุดิบพื้นถิ่นจากเชฟชุมพล เชฟชื่อดังของประเทศไทย เพื่อแสดงถึงการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร ภายใต้แนวคิด "มหานครแห่งอาหารและบริการฮาลาล สู่ตลาดโลก”