ไม่พบผลการค้นหา
นายกฯ ลงนามคำสั่งนายกฯ 2 ฉบับ ตั้งปลัดกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้ารับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยา มีปลัดฯ คลังเป็นหัวหน้าศูนย์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 14/2563 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติม (ฉบับที่2) ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 โดยระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถยุติลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคสามและวรรคสี่

และมาตรา 15 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (5/2) ในข้อ3 ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มี.ค. พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติม ลงวันที่ 8 เม.ย. 2563

“(5/2) ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา” 

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ยังลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โดยคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าศูนย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป