ไม่พบผลการค้นหา
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ห่วง 'ปลดล็อกกัญชา' เสรีมากกว่าประเทศอื่น หวั่นกลุ่มเปราะบางเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจำกัดอันตรายต่อสุขภาพ

พล.ท.รศ.นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ลงนามใน รอ.ทั่วไป 48/2565 ประกาศคำเสนอของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กัญชา

เนื่องด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศนี้ไม่มีพืชกัญชา และส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ และช่อดอก เป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้นเมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขนี้มีผลใช้บังคับ จะทำให้ทุกคนในประเทศไทยรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางในการใช้กัญชา เช่น เด็ก เยาวชน และหญิงมีครรภ์สามารถเข้าถึงกัญชาได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ซึ่งเป็นลักษณะเสรีที่มากกว่าประเทศอื่นๆ ที่มีกฎหมายให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มีความห่วงใยในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและความปลอดภัยของสังคมโดยรวม หากไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมมากำกับ เช่น สารแคนนาบินอยด์ (tetrahydrocannabinol, THC) ในปริมาณที่สูงมากในช่อดอกกัญชา มีอันตรายต่อสุขภาพกายและจิตทั้งในระยะเฉียบพลัน และระยะยาวเป็นอันตรายแก่สุขภาพ จนอาจจะทำให้เจ็บป่วยรุนแรง หรือถึงแก่ชีวิต

โดยในช่วงที่ผ่านมามีผู้ที่เจ็บป่วยจากการเสพกัญชาต้องเข้ารับการตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก งานศึกษาวิจัยในเด็กและเยาวชนพบว่า กัญชาทำให้เสพติดและรบกวนการพัฒนาการ สมาธิและความจำ ซึ่งจะเป็นผลเสียในระยะยาว อีกทั้งพบว่าในประเทศที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะเสพกัญชาก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เสนอให้มีมาตรการควบคุมดังต่อไปนี้

1. ขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาให้มีมาตรการทางกฎหมาย อาทิ พระราชกำหนดควบคุมกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ที่จะมีผลบังคับใช้

2. ขอให้รัฐสภาเร่งพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ.... เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้มีการบริโภคกัญชา อย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

3. มีคณะกรรมการเพื่อติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านลบที่เกี่ยวกับการใช้กัญชา รวมทั้งออกแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญต่อการประเมินและแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา

4. สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อการแพทย์โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักฐานเชิงประจักษ์

ทั้งนี้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จะประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและถูกต้อง รวมทั้งข้อแนะนำที่เหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลเสียจากกัญชาให้มากที่สุด

รัฐบางรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดให้คนอายุ 21 ปีขึ้นไปเท่านั้น ที่จะมีกัญชาไว้ในครอบครองได้ และกำหนดปริมาณที่จะมีไว้ครอบครองได้ ประเทศอุรุกวัยกำหนดให้คนอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ที่จะเสพกัญชาได้และต้องมีการลงทะเบียนในระบบหากจะใช้กัญชา

285742764_597508161736127_2469466867322992765_n.jpeg