ไม่พบผลการค้นหา
ยุทธพล นำ พม. จับมือองค์กรคนพิการเพชรบุรี ทำแผนยกคุณภาพชีวิตคนพิการ-มอบ 1,260,000 ซ่อมบ้านคนพิการ

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา ในคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560–2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัด พ.ศ. 2567-2570

มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัด และเพื่อสนับสนุนบทบาทคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการขับเคลื่อนภารกิจในเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี องค์กรคนพิการ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 100 คน 

พร้อมมอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น 13 อปท. รวมจำนวน 32 หลัง เป็นเงิน 1,260,000 บาท ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

“พม. จังหวัดเพชรบุรี ให้ความสำคัญในการตั้งเป้าหมายในการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ มุ่งจัดทำแผนเพื่อทบทวนและติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของจังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นรูปธรรม สะดวกในการนำแผนไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับความต้องการความจำเป็นของคนพิการและครอบครัวต่อไป" ดร.ยุทธพล กล่าว