ไม่พบผลการค้นหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกวันหยุดสงกรานค์ 13-15 เม.ย. ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามมติ ครม. 17 มี.ค.

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปี ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก้ไขวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้ยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต์) และจะกำหนดวันหยุดชดเชยในโอกาสต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :