ไม่พบผลการค้นหา
กรมบัญชีกลางกางรายการ 'งบกลาง' ที่ดูแล ตามพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 วงเงินรวม 418,771 ล้านบาท ล่าสุดใช้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 221,327 ล้านบาท คงเหลืออีก 197,443.9 ล้านบาท ฟากนักวิชาการอิสระทวงถาม ผ่านพ.ร.บ.งบมาได้เพียงเดือนกว่าใช้ "งบกลาง" ทำอะไรบ้าง

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงบประมาณรายการงบกลางที่อยู่ในการดูแลของกรมบัญชีกลาง รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 418,771 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • (1) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  • (2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
  • (3) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
  • (4) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
  • (5) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
  • (6) เงินสมทบลูกจ้างประจำ
  • (7) เงินสำรอง เงินสมทบ เงินชดเชยของข้าราชการ

กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 – 25 มี.ค. 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบกลางในส่วนที่กรมบัญชีกลางดูแล รวมทั้งสิ้น จำนวน 221,327 ล้านบาท และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 197,443.9 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2563) ทั้งนี้ การเบิกจ่ายตามรายการข้างต้น เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อกลางสัปดาห์นี้ หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการรองรับผลกระทบที่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคจิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายนั้น ในทวิตเตอร์ของน.ส.สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระและอดีตนักการเงิน ได้ตั้งข้อสังเกตระบุว่า "อยากให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยตัวเลขให้ประชาชนหายข้องใจว่า งบกลางใน พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 จำนวน 574,290 ล้านบาท ที่นายกฯ บอกว่า "ใช้ไปเยอะแล้ว" นั้น ใช้ไปกับอะไรบ้าง ประชาชนอยากรู้.... "

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :