ไม่พบผลการค้นหา
ครม.ไฟเขียวงบกลางอีก 440 ล้านบาทให้กระทรวงกลาโหม ช่วยแก้ปัญหาโควิด-19 จัดทำพื้นที่กักกันแห่งรัฐ 22,514 คน

วันที่ 13 ก.ค. 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) วงเงิน 440.97 ล้านบาท ให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.กห.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระยะที่ 7 (1 มี.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2564) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชน ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องเข้าพัก ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ทันทีเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย โดย กห. และกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันจัดสถานที่/พื้นที่สำหรับสังเกตอาการเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งที่ผ่านมา (7 มี.ค. 2563 - 28 ก.ค. 2564) กห. ได้ใช้สถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง และโรงแรมเอกชน จำนวน 25 แห่ง รองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักกันตัวในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว จำนวน 113,168 คน

ปัจจุบัน กห. ยังคงดำเนินการจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564 มีผู้เข้าพักในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ จำนวน 15,903 คน และในวันที่ 1 - 31 พ.ค. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงกลลาโหม ได้แจ้งประมาณการจำนวนคนไทยในต่างประเทศที่มีความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศ จำนวน 10,000 คน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาตรการการผ่อนคลายการควบคุมโรค และมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทาง

โดย กห. ได้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ในวันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2564 จำนวน 25,903 คน วงเงิน 528.53 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วเห็นว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามที่ขอตกลงกับกรมบัญชีกลาง

โดยสำนักงบประมาณแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบให้ กห. ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาฯ วงเงิน 440.97 ล้านบาท (ลดลงจากที่ประมาณการไว้ 87.56 ล้านบาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระยะที่ 7 (1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ จำนวน 22,514 คน (ลดลงจากที่ประมาณการไว้ 3,389 คน) โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน ประกอบด้วย

1.JPG

ค่าตอบแทนบุคลากร 17.49 ล้านบาท

ค่าเช่าที่พักและค่าอาหารของเจ้าหน้าที่ 46.23 ล้านบาท

ค่าเช่าที่พักและค่าอาหารของผู้ถูกกักกันโรค 371.18 ล้านบาท

ค่าวัสดุการแพทย์ 0.33 ล้านบาท

ค่าจ้างเหมา 3.91 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายยานพาหนะในภารกิจโควิด 19 จำนวน 1.83 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง