ไม่พบผลการค้นหา
กรมกิจการเด็กและเยาวชนคาดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้ตั้งแต่เดือน ก.ค. นี้เป็นต้นไป

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า จาก มติ ครม. เห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาและฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยได้ปรับเพิ่มจากปี 2558 และปี 2559 จากเดิมตั้งแต่แรกเกิด - 3 ปี วงเงิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน ให้กับครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี ขยายเป็นตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี วงเงินอุดหนุน 600 บาทต่อคนต่อเดือน และเพิ่มเกณฑ์เงินอุดหนุนเป็นครัวเรือนละไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับการขยายกรอบอายุช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พร้อมขยายฐานรายได้ครัวเรือนครั้งนี้ เด็กที่ได้รับสิทธิปีงบประมาณ 2559-2561 จะได้รับสิทธิต่อเนื่องจนถึง 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยใช้สิทธิ์ มีสิทธิได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงอายุครบ 6 ปี สามารถขอรับสิทธิได้แต่ไม่สามารถรับเงินย้อนหลังได้ และเด็กแรกเกิดที่เกิดในปี 2562 จะได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีตามเงื่อนไขแต่หากลงทะเบียนช้าหลังจากปีงบประมาณ 2562 ไปแล้ว จะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไปจนถึงอายุครบ 6 ปี

ทั้งนี้ คาดว่าผู้ที่มีสิทธิมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ สามารถยื่นขอรับสิทธิได้ตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้ ตั้งแต่เดือน ก.ค. นี้เป็นต้นไป

ภาพจาก Photo by Janko Ferlič on Unsplash