ไม่พบผลการค้นหา
'ประวิตร' ฉวยจังหวะเลือกตั้งซ่อม ลำปาง เขต 4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.ลำปาง แม้ไร้ภัยแล้ง แต่กำชับให้เร่งเพิ่มแหล่งน้ำสำรอง-ดูแลไฟป่า-ปลูกป่าฟื้นฟู ยืนยันรัฐบาลจัดสรรงบกลางแก้ภัยแล้ง 70 โครงการ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการให้ความช่วยเหลือของจังหวัดลำปาง จากนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยจังหวัดลำปางได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มุ่งเน้นให้ไม่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ไม้ผลไม่ยืนต้นตาย พร้อมดำเนินการลงพื้นที่รับทราบปัญหาในพื้นที่จริงจากประชาชนเร่งให้ความช่วยเหลือทันที ทำให้ประชาชนและพื้นที่การเกษตรไม่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง

โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการลุ่มน้ำในพื้นที่ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดมาตรการและพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ ซึ่งจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในแผนเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ ทราบว่าจังหวัดลำปางได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง แม้ว่าพื้นที่จังหวัดลำปางจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง แต่รัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของ กอนช. ยังต้องเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการต่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายต่อไป  

รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ การประปาส่วนภูมิภาค เร่งขยายเขตการจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึง เพิ่มแหล่งน้ำสำรอง พร้อมควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย มอบหมายให้กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำให้ครอบคลุมถึงเขตลุ่มน้ำวังตอนล่าง เพื่อสนับสนุนให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรม

มอบหมายให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ดูแลเรื่องไฟป่า ทำฝายต้นน้ำ รวมทั้งการปลูกป่า ฟื้นฟู พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นแหล่งต้นน้ำโดยเร็ว และมอบหมายให้ สทนช. เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนแม่บทน้ำ 20 ปี พร้อมกำชับให้เก็บน้ำช่วงฤดูฝนไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง เน้นย้ำให้ปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน

ประวิตร 53757000000.jpgประวิตร G_20200618153604000000.jpgประวิตร ลำปาง 0200618153635000000.jpg

จากนั้น พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยพล.อ.ประวิตร รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ.ลำปาง อยู่ในลุ่มน้ำวัง ที่มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบกลาง แก้ไขภัยแล้งกว่า 70 โครงการ และงบเร่งด่วนอีกกว่า 150 โครงการ ทั้งการขุดเจาะบ่อบาดาล การซ่อมแซมระบบประปา การขุดลอกแม่น้ำวัง และทำเขื่อนป้องกันตลิ่ง รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมอีกกว่า 20 โครงการ ที่กำลังเร่งรัดขับเคลื่อนให้สามารถแก้ปัญหาน้ำได้ทั้งระบบ ทั้งนี้ จังหวัดได้ริเริ่มโครงการนำร่องที่สำคัญ ได้แก่"สิริราชโมเดล" เพื่อแก้ไขภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยบริหารจัดการน้ำทั้งบนดิน และใต้ดินอย่างเป็นระบบ 

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ว่า ขอให้ส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะเรื่องน้ำต้องให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งอุปโภคบริโภคและการเกษตร พร้อมกำชับเรื่องการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ต่อประชาชน และฝากให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ เพื่อให้คงสภาพความสมบูรณ์เป็นมรดกของลูกหลานต่อไปในอนาคต

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ณ ด่านตรวจยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรสบปราม ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของตำรวจและทหาร โดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอให้ทำงานด้วยความระมัดระวังอย่าประมาท ซึ่งการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ทุกคนต้องร่วมมือช่วยกัน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต