ไม่พบผลการค้นหา
สภาฯ มีมติ 269 รับร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 64 ทั้งฉบับในวาระที่ 3 ด้านนายกฯ กล่าวขอบคุณสภาฯ ที่เห็นชอบยืนยันจะนำงบฯ ที่ได้รับอนุมัติไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างโปร่งใส ด้าน 'อมรัตน์ ก้าวไกล' ลุกทวงนายกฯ หลังมวลชนถูกสกัดเข้ากรุงเทพฯ เจอ 'สุชาติ' ตัดบทปิดประชุมทันที

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับมาตรา 24 งบประมาณรายจ่ายกระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 129,854 ล้านบาท โดยมีมติเห็นด้วย 259 คน ไม่เห็นด้วย 131 คน งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 12

โดย วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ทุกวันนี้ยังมีโครงการที่ดึงครูออกนอกห้องเรียน ดึงเด็กออกไปต้อนรับผู้ใหญ่ มักจะตั้งชื่อสวยงาม เช่น ห้องเรียนสีขาว เพื่อไม่ให้มีใครกล้ามาตัดงบประมาณ จึงไม่ถูกปรับลดงบ และเป็นการดึงเวลาครูออกนอกห้องเรียนไปถึง 84 วันจาก 200 วันโดยเฉลี่ย ทั้งที่เนื้อในของโครงการนี้เป็นเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกับการบูรณาการที่ครูสอนในห้องเรียนอยู่แล้ว ตนจึงขอตัดงบสำนักปลัดฯ 25 ล้านบาท คือ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด, ตัดงบ สพฐ. ซึ่งไม่ถูกปรับลดงบประมาณเลย เป็นจำนวน 351 ล้านบาท ได้แก่โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์, โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา, โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลฃ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งมีเอกชนทำ CSR อยู่แล้ว อีกภาระหนึ่งของเด็กคือชุดลูกเสือ ราคาประมาณชุดละ 1,000 บาท ขณะที่เด็กยังทุพโภชนาการ น้ำดื่มไม่สะอาด ไม่มีความปลอดภัยในโรงเรียน ควรปรับวิชาลูกเสือจากวิชาบังคับเป็นกิจกรรมชมรม ซึ่งซ้ำซ้อนกับวิชาสุขศึกษา 

ก้าวไกล ซัด สธ.ตั้งงบฯ ไม่สอดคล้องโควิด-19

จากนั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับมาตรา 25 งบประมาณรายจ่ายกระทรวงสาธารณสุขที่ปรับลดเหลือ 26,924 ล้านบาท ในวาระ 2 โดยมีมติเห็นด้วย 262 คน ไม่เห็นด้วย 127 คน งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 4

นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า การจัดงบของกระทรวงสาธารณสุขไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 เหมือนไม่ได้แก้ไขอะไรมาเลย ยกตัวอย่าง สปสช. ยังคงตั้งเป้าหมายของผู้ใช้สิทธิบัตรทองลดลงจากปี 2563 ถึง 613,268 คน ทั้งที่ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มีคนตกงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคนที่ตกงานส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนมาใช้สิทธิบัตรทอง และถ้างบประมาณที่ตั้งไว้น้อยกว่าจำนวนคนก็ต้องไปของบกลางในช่วงกลางปี ขณะเดียวกันจากการที่ สปสช. ประกาศยกเลิกคลินิกในกรุงเทพฯ 64 แห่ง สปสช. ควรจัดสรรหน่วยบริการใหม่ให้ประชาชนและไม่ต้องให้ประชาเดินไปขอประวัติการรักษาของสถานบริการเก่าเอง 

นอกจากนี้รายการขอครุภัณฑ์ที่ราคาต่ำกว่า 1,000,000 บาท รวมถึง 1,155 ล้านบาท หรือ 21% และเมื่อนำไปกระจายดูตามจุดทั่วประเทศจะเห็นว่าพื้นที่ต่างๆ แทบไม่ต่างกัน แต่กรุงเทพมหานครมีการจัดซื้อครุภัณฑ์มากกว่าพื้นที่อื่นมาก แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลในต่างจังหวัดไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของพื้นที่ได้เลย ขณะเดียวกันของที่ซื้อมาส่วนใหญ่เป็นการพัฒนารถฉุกเฉินและห้องผ่าตัด แต่ไม่เกี่ยวกับการรับมือโควิด-19 มีการสั่งซื้อเครื่องช่วยหายใจแค่ 41 เครื่อง อีกทั้งการผลิตแพทย์เพิ่มตั้งแต่ปี 2538 จนถึงตอนนี้สัดส่วนแพทย์ยังอยู่ที่ 0.86 ต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งต้องใช้เวลาอีก 20 ปีถึงจะมีสัดส่วนเท่าประเทศสิงคโปร์ ส่วนกรมอนามัยมีการของบประมาณมาซ้ำซ้อนกับหลายหน่วยงาน ทั้งที่งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด แต่ใช้ไม่ตรงกับปัญหาของประชาชน 

ภูมิใจไทย สภา _200918.jpg

นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เสนอลดงบประมาณ 1% อภิปรายว่าตนไม่ต้องการปรับลดงบประมาณของกระทรวงนี้ เพราะจำเป็นมากในสถานการณ์โควิด แต่การจัดสรรงบประมาณยังไม่ตรงจุด เช่น กรมการแพทย์ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัญชา 6.7 ล้านบาทซึ่งตนเห็นว่าเป็นการพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้ในอนาคต แต่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้หรือไม่? กรมการแพทย์แผนไทย มีงบประมาณ 138 ล้านบาท เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกัญชา 60 ล้านบาทเศษ หรือ 50% สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอุดหนุนผลิตน้ำมันกัญชา 100 ล้านบาท จากปีที่แล้ว 106 ล้านบาท ซึ่งตนเห็นว่างบประมาณในส่วนนี้ยังปรับลดไปได้อีกในสถานการณ์นี้ 

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่าเราต้องการความมั่นคงด้านสาธารณสุขให้มากกว่านี้ งบด้านบุคลากร 102,041 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเยอะ และจำเป็นต้องลดส่วนกลางและเพิ่มในส่วนพื้นที่ ส่วนบริการให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังคงมีความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุน ข้าราชการ ประกันสังคม และบัตรทอง รวมทั้งความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ที่ต่างจังหวัดมีแพทย์น้อยกว่ากรุงเทพมหานคร การแก้ปัญหาและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ชัดเจน

เอกภพ ก้าวไกล ประชุมสภา

ส.ส.รุมฉะ 'ประยุทธ์' จ่ายค่าสู้คดีเหมืองทองเอง

ต่อมา ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเห็นด้วยกับ มาตรา 26 งบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยมติเห็นด้วย 260เสียง ต่อ 114 เสียง งดออกเสียง 7 ไม่ลงคะแนน3 เสียง

โดย ส.ส.ส่วนใหญ่ขึ้นมาอภิปรายเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง (รมว.) กลาโหม เป็นผู้รับผิดชอบ ออกค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีกับบริษัท คิงส์เกตฯ เอง กรณีใช้อำนาจหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 สั่งปิดเหมืองทองอัครา โดย นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายว่า ขอตัดงบประมาณ 111 ล้านบาทเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพราะงบที่ขอมาระบุไว้ชัดเจนว่าจะนำไปใช้จ่ายในการระงับขอพิพาทกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด จำกัด เพราะเห็นว่ารัฐไม่ควรเข้าไปรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนนี้ให้หัวหน้า คสช. งานนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ควรต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินเอง แต่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่อยากจ่ายเอง กลับมาอ้างความเป็นนายกรัฐมนตรีใช้เงินของรัฐ ซึ่งเป็นเงินของประชาชน นายกฯ เป็นคนจะเปลี่ยนสีตามสิ่งแวดล้อมไม่ได้ บางวันไม่เป็นไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ บางวันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ จะเปลี่ยนตามอำเภอใจไม่ได้ ไม่ละอายใจบ้างหรือที่เป็นข้อยกเว้นหนึ่งเดียวของประเทศซึ่งอยู่เหนือกฎหมาย ทั้งที่พร่ำพูดว่าทุกคนต้องทำตามกฎหมาย 

"ท่านออกมาเตือนนักเรียนว่าต้องทำตามกฎหมาย ท่านไม่อายเด็กบ้างหรือที่ออกมาตักเตือนเด็ก แต่ไม่ตักเตือนตัวเอง ท่านคิดว่ามีอำนาจแล้วจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือ ตนจึงขอตัดงบประมาณของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทั้ง 111,115,700 บาท โดยตัดทั้งหมดไม่ให้แม้แต่บาทเดียว"

ด้าน วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ขอให้ตัดงบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 111.1 ล้านบาท ในงบประมาณปี 2564 ทิ้งทั้งหมด เพราะสภาฯ ไม่ควรอนุมัติงบให้ พล.อ.ประยุทธ์ที่เคยระบุว่าตนเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ นำงบประมาณไปสู้คดีปิดเหมืองทองอัครา อันเกิดจากการลุแก่อำนาจของตัวเอง เพราะตั้งแต่งบประมาณปี 62-64 ใช้งบประมาณต่อสู้คดีไปแล้ว 376.9ล้านบาท ซึ่งไม่ใช่เงินของ พล.อ.ประยุทธ์แม้แต่สลึงเดียว หากพล.อ.ประยุทธ์เห็นว่าเหมืองทองอัครามีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ก็สามารถสั่งปิดเหมืองได้ แต่ต้องใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ใช้การลุแก่อำนาจ สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ต้องตอบคือเมื่อวันที่ 10 ก.ย. บริษัท คิงส์เกตฯ ขึ้นเว็บไซต์แจ้งว่า รัฐบาลไทยอนุญาตให้บริษัทฯ นำกากตะกอนทองคำ 4,750 ออนซ์ และเงิน 34,800 ออนซ์ รวม 42,550 ออนซ์ออกไปขายได้ ถือเป็นการเอาทรัพยากรประเทศไประงับข้อพิพาทใช่หรือไม่ อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์รักษาเกียรติภูมิด้วยที่ไม่มีอยู่แล้ว การที่เคยลั่นวาจาจะรับผิดชอบเอง ดังนั้นขอให้สภาฯ ตัดงบการต่อสู้คดี 99.1 ล้านบาท เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์สั่งเอง ก็ต้องจ่ายเอง อย่าโกง 

สภา 200918.jpg

สภาฯ เห็นชอบในวาระที่ 3 ผ่านงบฯ ปี 64

เวลา 23.20 ภายหลังเปิดให้ ส.ส.ได้อภิปรายรายมาตราเสร็จสิ้นเรียงลำดับรายมาตราในวาระที่ 2 เสร็จสิ้น จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ 3 โดยมีมติเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ.2564 ด้วยมติ 269 เสียง ไม่เห็นด้วย 60 เสียง งดออกเสียง 121 เสียง และไม่ลงคะแนน 6 เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวทั้งฉบับ พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วย 406 เสียงกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญฯ 

นายกฯ ขอบคุณ สภาฯ เห็นชอบงบฯ รับปากใช้งบฯโปร่งใส

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้กล่าวขอบคุณที่ประชุมที่เห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.ดัวกล่าว โดยระบุว่า ขอบคุณ ส.ส.ที่เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งปบระมรณ 2564 เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลือยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถรียภาพยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ มีการกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สำหรับข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่ ส.ส.อภิปรายที่เสนอตลอดการประชุม รัฐบาลจะนำไปปรับปรุงการดำนินนงานของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการใช้งบประมาณมากที่สุด พร้อมขอบคุณ กรรมาธิการที่ร่วมกันพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

"ผมขอให้มั่นใจว่านโยบาย มาตรการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จะไปนำใช้จ่ายตามวัถตุประสงค์และแผนงานที่กำหนด โดยรัฐบาลจะกำกับดูแลให้งบประมาณโปร่งใสอย่างมีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประะชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อไป" พล.อ.ประยุทธ์ ระบุ 

ก้าวไกล ถูกตัดบทลุกหารือมวลชนต่างจังหวัดถูกสกัด เจอ 'สุชาติ'สั่งปิดประชุมทันที

จากนั้น อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นขอหารือที่ประชุมว่า ขณะนี้มีมวลชนเดินทางมาจากต่างจังหวัดได้ถูกตรวจบัตรประชาชน แต่ สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ตัดบททันทีว่าต้องดำเนินการตามข้อบังคับประชุมสภาฯ แล้ว พร้อมกับสั่งปิดประชุมทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามขั้นตอนหลังจากที่สภาฯ ลงมติวาระที่ 3 แล้ว ประธานสภาฯจะส่งร่างกฎหมายให้วุฒิสภาพิจารณาต่อซึ่งกำหนดวันพิจารณาไว้แล้ว 21-22 ก.ย.นี้ โดยวุฒิสภาจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เท่านั้น ไม่สามารถปรับแก้ไขและเมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว จากนั้นประธานวุฒิจะส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไป