ไม่พบผลการค้นหา
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย คนใหม่ เปิดแถลงพร้อม กก.บห.ชุดใหม่ ลั่นพร้อมประสานคณะกรรมการยุทธศาสตร์-ที่ปรึกษาด้านมีส่วนร่วม เชื่อมคนรุ่นใหม่ ลดทุกข์ สร้างสุขให้อนาคต

เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 28 ต.ค. 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อธีม “พรุ่งนี้เพื่อไทย : เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทยในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ จำนวน 23 คน  

นพ.ชลน่าน แถลงว่า ตนได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคเราจะทำหน้าที่ประสานทำงานร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง ส่วน กก.บห.จะทำงานร่วมกับคณะที่ปรึกษามีส่วนรวมและนวัตธรรม ได้รับเกียรติเป็นประธานที่ปรึกษาประสานคนรุ่นใหม่ในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนพรรคร่วม กก.บห. วันนี้ประเทศชาติ ประชาชนกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพโควิด-19 และวิกฤตศรัทธาประชาธิปไตยเกิดจากการทำงานไร้ประสิทธิภาพ ขาดความเข้าใจปัญหาแท้ตริง ทำให้การแก้ไขปัญหารัฐบาลไม่ตรงจุด แก้ปัญหาแบบขายผ้าเอาหน้ารอดไม่คำนึงผลเสีย ส่วยหนึ่งรัฐบาลชุดนี้ขาดองค์ความรู้ที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา

สิ่งที่เกิดจากการบริหารรัฐบาล ล้วนก่อความเสียหายซ้ำซาก พรรคเพื่อไทย ตนและ กก.บห. กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง คณะที่ปรึกษาการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พร้อมระดมกำฃังทุกภาคส่วนโดยใช้กำลังสติปัญญา ที่เราได้รับประสบผลสำเร็จมาแล้วในพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชน

นพ.ชลน่าน ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงมี่ยิ่งใหญ่ของโลกนี้มีผลต่อประเทศชาติ พรรคเพื่อไทย จะนำองค์ความรู้คนรุ่นเก่าบวกกับความกระตือรือร้นคนรุ่นใหใาเพื่อหาททวแก้ปัผยหาในประเทศชาติ แก้ปัญหาหมักหมกสะสม โดยเฉำาะระบอบประชาธิปไตย โดยระเบิดพลังสมองให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ตนและ กก.บห. ไม่ขอให้คำมั่นสัญญาแต่จะลงมือทำทันมีโดยการทีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความมั่นใจมห้ประชาชน พท.เดินหน้าสานต่อภารกิจประชาชน

“พรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนจะเริ่มทันที พรุ่งนี้ไม่ใช่ผัดวันประกันพรุ่ง แต่จะนำปัจจุบันมาทำให้เห็นอนาคต พรรคเพื่อไทยจะปรับทุกองคาพยพ ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” นพ.ชลน่าน ย้ำ

นพ.ชลน่าน ระบุว่า สิ่งที่ประสบกับความมั่นคงประเทศไม่ใช่ความมั่นคงทางการทหาร แต่เป็นความมั่นคงเกิดขึ้นของโรคอุบัติใหม่ หรือสงครามเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย พร้อมทำงานให้สังคมออกจาปวิกฤต จะทลายอำนาจเผด็จการแฝงเร้นในรัฐธรรมนูญ เผด็จการซ่อนรูป

“นี่เป็นการสร้างทุกข์ให้ประชาชน พท.ไม่อาจนิ่งเฉยได้ โดยพรรคเพื่อไทยจะลดทุกข์เพิ่มสุขสร้างอนาคตให้ประชาชน เราพร้อมแบกรับภารกิจเพื่อสร้างพรุ่งนี้เพื่อชีวิตใหม่ให้กับประชาชน” นพ.ชลน่าน ระบุ

ชลน่านเพื่อไทย ชลน่าน

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน 23คน มีดังนี้ 

1. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

2. ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค

3. นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค

4. จุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค

5. สรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค

6. ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค

7. วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ รองเลขาธิการพรรค

8. จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ รองเลขาธิการพรรค

9. มนพร เจริญศรี รองเลขาธิการพรรค

10. คุณากร ปรีชาชนะชัย รองเลขาธิการพรรค

11. จักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรค

12. นพ ชีวานันท์ รองเลขาธิการพรรค

13. เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค

14. อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรค

15. ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค

16. จักรพงษ์  แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค

17. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค

18. ณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค

19. จิราพร สินธุไพร กรรมการบริหารพรรค

20. เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล กรรมการบริหารพรรค

21. พชร นริพทะพันธุ์ กรรมการบริหารพรรค

22. กิตติ์ธัญญา วาจาดี กรรมการบริหารพรรค

23. ธีราภา ไพโรหกุล กรรมการบริหารพรรค 

คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค จำนวน 15 คน

1. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

2. ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค

3. สุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค

4. จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค

5. สรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค

6. มนพร เจริญศรี รองเลขาธิการพรรค

7. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค

8. สมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

9. สุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

10.วิทวัส ดุลพินิจพัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 4 จังหวัดภูเก็ต

11.พันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 5 จังหวัดนนทบุรี

12.สัมพันธ์ แสงพรมชาลี ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 2

13.ประสิทธิ์ จันทาทอง ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2

14.ประภาพร ทองปากน้ำ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสุโขทัย เขตเลือกตั้งที่ 1

15.ธนภพ กองโภค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งที่ 2