ไม่พบผลการค้นหา
'อานนท์ นำภา' ร่อนจดหมาย ถึง ส.ส. ขอให้อภิปราย - ลงมติไม่อนุมัติ พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ชี้การออก พ.ร.ก. ไม่เป็นไปตาม รธน.

นายอานนท์ นำภา ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โพสต์เฟซบุ๊กถึง ส.ส.ทุกพรรคการเมืองขอให้เปิดการอภิปรายและลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562

โดยนายอานนท์ ระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้ออก พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 มีผลให้อัตรากาลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ไปเป็นของ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ และมีกำหนดบรรจุในวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ ) ในวันที่ 17ต.ค. 2562 นั้น โดยส่วนตัวเห็นว่า พ.ร.ก.ดังกล่าวขัดต่อรัธรรมนูญและขัดต่อหลักการในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้

1. ในแง่รูปแบบ พ.ร.ก.ดังกล่าวมิใช่กฎหมายที่เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และมิใช่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ การตราพระราชกำหนดดังกล่าวของรัฐบาลจึงขัดกับมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2. ในแง่เนื้อหา การโอนหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เป็นกองกำลังทางทหารไปเป็นหน่วยราชการในพระองค์และขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ เป็นการขยายพระราชอำนาจทางการทหารของสถาบันกษัตริย์จนเกิดขอบเขตของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งการถวายความปลอดภัยต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งการบริหารหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอันจะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลโดยรัฐสภาและศาล การโอนอัตารากำลังพลของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ไปขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์จึงขัดกับหลักการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างชัดเจน

"ขอให้ท่านในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทยทำหน้าที่เปิดอภิปรายและได้โปรดมีมติไม่อนุมัติกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้กฎหมายนั้นเป็นอันตกไป ขอให้กำลังใจในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร ในการใช้สิทธิและเสรีภาพแทนปวงชนชาวไทย เพราะหากแม้แต่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนปวงชนไร้ซึ่งเสรีภาพในการทำหน้าที่แล้ว บรรดาประชาชนพลเมืองไฉนเลยจะมีสิทธิเสรีภาพได้ ขอให้ท่านรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยให้สมภาคภูมิและสมเกียรติแห่งการเป็นผู้แทนราษฎรให้ถึงที่สุดด้วย"