ไม่พบผลการค้นหา
โรงเรียนสาธิต ม.ธรรมศาสตร์ แถลงการณ์ชี้แจงกรณี 'ประยุทธ์' มีข้อห่วงใยหลักสูตรของโรงเรียนฯ มีการบิดเบือนประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางความคิด มุ่งเน้นสร้างเยาวชนเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีวิจารณญานในการเผชิญความเปลี่ยนแปลง ย้ำหลักสูตรช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

จากรณีเมื่อวันนี้ 4 ก.พ. 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข้อห่วงใยหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการบิดเบือนประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น

ล่าสุดวันที่ 6 ก.พ. 2565 เพจเฟซบุ๊ก 'โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์' เผยแพร์แถลงการณ์ระบุใจความสำคัญโรงเรียนฯ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางความคิด การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นสร้างเยาวชนเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีวิจารณญานในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และรู้จักวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ย้ำหลักสูตรเป็นหนึ่งในนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

สาธิต ม.ธรรมศาสตร์34_n.jpeg

แถลงการณ์ทั้งหมดดังนี้

1.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเป็นสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการเคารพความหลากหลายทางความคิดและมุมมองโดยโรงเรียนฯ ร่วมทำงานกับผู้ทรงคุณวุฒิิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยเหลือเตรียมความพร้อมเยาวชนสำหรับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่พร้อมใช้วิจารณญาณในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน

2.โรงเรียนฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนฐานความรู้ที่ทันสมัย ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น และมีความเหมาะสมกับการพัฒนาการของผู้เรียน นอกจากวิชาสาระหลัก โรงเรียนฯ ยังได้จัดให้มีการสอนในวิชาต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ วิชาอยู่รอดปลอดภัย วิชาว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด วิชาวัยรุ่นศาสตร์ วิชารู้เท่าทันการเงิน วิชาเสพศิลป์และกลิ่นเสียง วิชาผู้ประกอบการ วิชารู้เท่าทันสื่อ วิชาวิถีศรัทธา (ครอบคลุมเนื้อหาทุกศาสนา) เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

3.โรงเรียนฯ มีเป้าหมายในการบ่มเพราะเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นพลเมือวโลกที่ยึดโยงกับบริบทของสังคมไทย มีทักษะและสมรรถนะแห่งอนาคต และสามารถทำงานเป็นทีม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ตระหนักดีกว่า การบุกเบิกสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยระยะเวลา มีข้อจำกัดต่างๆ มากมายในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โรงเรียนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจตนารมณ์ในการสร้างและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนฯ จะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศและได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนให้สามารถขยายผลได้ต่อไป

สาธิต ม.ธรรมศาสตร์ n.jpeg