ไม่พบผลการค้นหา
กรมสรรพากรออกประกาศกฎกระทรวงให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูล 'ฝาก-โอน' ของบุคคลที่มีธุรกรรมฝาก-โอนรวมกันทุกบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้ง หรือ มีตั้งแต่ 400 ครั้งและยอดเงินรวมตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป เริ่มตั้งแต่ 24 ธ.ค. เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร เพื่อกำหนดรายการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ต้องรายงานและวิธีการรายงาน ได้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป

โดยได้กำหนดวันในการเริ่มเก็บและรวบรวมข้อมูลการฝากหรือรับโอนของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคือตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 


ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลต้องรายงานข้อมูลบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะของปี 2562 (ข้อมูลระหว่างวันที่  24 – 31 ธันวาคม 2562) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยกฎกระทรวงดังกล่าวมีรายละเอียดการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ (มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป หรือ มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้งและมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป) ที่ต้องรายงานและวิธีการรายงานตามกฎกระทรวงตามมาตรา 3 สัตตรสแห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้ 

1. กำหนดให้การจัดทำรายการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  • (1) เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
  • (2) ชื่อ-สกุล ของบุคคลธรรมดา หรือชื่อนิติบุคคล ที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
  • (3) จำนวนครั้งของการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน
  • (4) จำนวนเงินที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชี
  • (5) เลขที่บัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน
  • (6) ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

2. กำหนดให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะข้างต้นตามรูปแบบข้อมูล (Format) และมีฟิลด์ข้อมูล (Data Field) ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด และอาจดำเนินการจัดทำและนำส่งเป็นภาษาอังกฤษ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :