ไม่พบผลการค้นหา
พรรคเสรีรวมไทย ยื่นผู้ตรวจการฯ ส่งศาล รธน. สอย 90 ส.ว. ที่เคยทำหน้าที่ ส.ส.และส.ว.ในฐานะสมาชิก สนช. ซึ่งขัดต่อ รธน.ปี 2560 ที่ห้ามเคยเป็น ส.ส.มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563 นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ โฆษกพรรคเสรีรวมไทยยื่นหนังสือต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ว.จำนวน 90 คนสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 108 ข. (1) (3) และ (9) หรือไม่ หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งส.ว. ตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน 250 คน เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562 โดยที่รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 6 ได้บัญญัติว่า ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทําหน้าที่ ส.ส. ส.ว.และรัฐสภา ประกอบกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560  มาตรา 263 บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ สนช. ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2563 ยังคงทําหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทําหน้าที่เป็น ส.ส.หรือส.ว. ตามลําดับ  

นายปิติพงศ์ ระบุว่า เมื่อนำรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับมาพิจารณาประกอบกันด้วยแล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 90  คน ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 108 ที่ได้บัญญัติไว้ว่า สมาชิกวุฒิสภาจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ข. คือ (1) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 98 (17) (3) เป็นหรือเคยเป็น ส.ส. เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น ส.ส.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก ( 9) เคยดํารงตําแหน่ง ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งจะทำให้ ส.ว.จำนวน 90 คน ที่เคยเป็น สนช. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม 

"จึงขอกราบเรียนมาเพื่อขอให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้โปรดกรุณาส่งเรื่องนี้ไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 231  เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของวุฒิสภาทั้ง 90 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 108 (1) (3) และ (9) หรือไม่ เป็นการเร่งด่วนต่อไปด้วย"

โดยมีรายชื่อ ส.ว. 90 คน ที่มีปัญหาคุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้    

1.นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน 2.พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ 3.นายกล้านรงค์ จันทิก 4.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 5.นายกิตติ วะสีนนท์ 6.นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ   7.พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา 8.พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์ 9. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ 10.นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 11.นายเจน นำชัยศิริ 12.พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 13.นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 14.พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ 15.พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 16. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 17.พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร 18.พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ 19.พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์  20. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ 21.พลเอก ดนัย มีชูเวท 22.พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง 23.นายตวง อันทะไชย 24. พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ 25.พลเอก ทวีป เนตรนิยม 26. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 27.พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร 28. นายธานี อ่อนละเอียด 29.พลเอก ธีรเดช   มีเพียร 30.พลเรือเอก นพดล โชคระดา 31. พลเอก นพดล อินทปัญญา 32.นางนิสดารก์ เวชยานนท์ 33.พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 34. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา 35.นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ 36.พลเอก โปฎก บุนนาค 37.นายพรเพชร วิชิตชลชัย 38.พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ 39.พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ 40.พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร 41.นายพีระศักดิ์ พอจิต 42.พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ 43. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย 44. นายภาณุ อุทัยรัตน์  45. นายมณเฑียร บุญตัน 46. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 47. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์           


48. พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ 49. นายยุทธนา ทัพเจริญ 50.พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ 51.พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ 52.พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร 53.พลเอก วลิต โรจนภักดี     54.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 55.นายวิทยา ผิวผ่อง 56. พลเอก วินัย สร้างสุขดี   57. พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ 58.นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล 59.พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล 60.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย 61.พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง 62. พลตำรวจโทศานิตย์ มหถาวร 63.พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ 64.พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์  65. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ 66.พลเอก สกล ชื่นตระกูล 67.พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา 68. นายสม จาตุศรีพิทักษ์ 69.พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม 70. นายสมชาย แสวงการ      

71.นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ 72.นายสมพล เกียรติไพบูลย์ 73.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ  74.พลเอก สมหมาย เกาฏีระ 75.พลเอก สสิน ทองภักดี 76. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร 77.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 78.พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 79. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ 80.นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ 81. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ 82.พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ 83. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ 84.นายอนุมัติ อาหมัด  85.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล 86.พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 87. พลเอก อักษรา เกิดผล 88.พลโทอำพน ชูประทุม 89.พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ 90. พลเอก อู้ด เบื้องบน