ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุม ครม.อนุมัติงบประมาณกว่า 1,500 ล้านบาท ให้เหล่าทัพ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาสถานการณ์ความมั่นคง บรรเทาผลกระทบโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 21 ก.ย. 2564 มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ให้กับกระทรวงกลาโหม และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตช.) กว่า 1,500 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวม 4 รายการ ดังนี้

ประยุทธ์ คณะรัฐมนตรี 02501000000.jpg

1) อนุมัติงบประมาณ 380,444,840 บาท ให้กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในห้วงวันที่ 1 มี.ค. ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

2) อนุมัติงบประมาณ 130,569,700 บาท ให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกาแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 8 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ถึง วันที่ 20ก.ค. 2564) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

3) อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 398.32 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตช. ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 2564 รวม 120 วัน (ห้วงที่ 5 - 6) หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะยุติลง ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ

4) อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 633,514,600 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม.) ตช. ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 (122 วัน) หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะยุติลง ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง