ไม่พบผลการค้นหา
กรมขนส่งทางรางออกประกาศบังคับผู้โดยทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งในสถานี และขบวนรถไฟและรถไฟฟ้าทุกระบบ เริ่มตั้งแต่ 25 มี.ค.นี้ จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายหรือจนกว่ามีประกาศเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) ได้ลงนามในประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง ฉบับที่ 2 ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบทั้งรถไฟฟ้าและรถไฟ ดำเนินการเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด ดังนี้

ข้อ 1 แจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง จะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ใช้บริการภายในระบบขนส่งสาธารณะทางราง ทั้งภายในสถานีและภายในขบวนรถ และกำกับการดำเนินงาน รวมทั้งชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นแก่ประชาชน

ข้อ 2 ผู้ให้บริการใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distance) มาปรับใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า เช่น การเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นๆ ในระยะอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อรับบริการตามความเหมาะสม

ข้อ 3 ผู้ให้บริการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันสำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการภายในสถานีรถไฟและรถไฟฟ้าที่ต้องพบเจอคนจำนวนมาก

ข้อ 4 ผู้ให้บริการจัดให้มีจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในระบบ

ข้อ 5 ผู้ให้บริการดำเนินการเพิ่มจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการทุกสถานี โดยเร่งจัดให้มีเครื่องมือสำหรับตรวจอุณหภูมิ (Thermoscan) ให้เพียงพอ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากการเพิ่มความเข้มงวดการคัดกรองในการเข้าใช้ระบบโดยสาร หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรอง ขอให้หน่วยงานผู้ให้บริการดำเนินการสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ พร้อมทั้งดำเนินการติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการให้ถือปฏิบัติครบถ้วน นับตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศกรมขนส่งทางราง.jpg