ไม่พบผลการค้นหา
"จุรินทร์" ช่วยบรรดาซาเล้ง บรรลุข้อตกลง 4 ฝ่าย ประกันราคารับซื้อขยะกระดาษ กิโลละ 2 บาท

วันที่ 12 ก.พ. 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการหารือแนวทางแก้ปัญหาราคาขยะกระดาษตกต่ำเหลือกิโลละ 50 สตางค์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วยซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่าโรงงานอัดกระดาษ และโรงงานผลิตกระดาษ พร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการประชุม นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ได้มีการหารือร่วมกัน 4 ฝ่าย เพื่อแก้ปัญหา ประกอบด้วยซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า โรงอัดกระดาษ และโรงผลิตกระดาษ ทั้ง 4 ฝ่ายร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหาราคากระดาษในประเทศตกต่ำ ซึ่งช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซาเล้งสามารถที่จะนำเศษกระดาษที่ไปซื้อมาขายได้แค่กิโลกรัมละ 50 สตางค์ถึง 1 บาทเท่านั้น จากการที่ได้เชิญประชุมสี่ฝ่ายมาแล้วครั้งหนึ่งและมอบหมายให้ทั้ง 4 ฝ่ายไปหาหรือร่วมกับท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและท่านเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาโดยลำดับรวมแล้ว 3 ครั้ง

โดยได้มีข้อสรุปร่วมกันแล้วเห็นชอบร่วมกันในการประชุมครั้งสุดท้ายดังนี้

ประการที่ 1 ขอให้การรับซื้อเศษกระดาษเป็นไปตามกลไกราคาตลาด เมื่อราคากลไกตลาดอยู่ในระดับราคาที่สูงรวมทั้งกลไกราคาตลาดโลกโรงงานผลิตกระดาษซึ่งเป็นปลายทางจะต้องรับซื้อในราคาที่สูงตามไปด้วย จนมาเป็นการรับซื้อเศษกระดาษจากซาเล้งช่วยให้ซาเล้งมีรายได้ที่ดีขึ้นได้ 

ประการที่ 2 เมื่อไหร่ที่ราคาตลาดตกต่ำลง จะใช้ข้อตกลงในการกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ คือในช่วงสามเดือนถัดจากนี้ นับตั้งแต่วันนี้โรงงานผลิตกระดาษ จะรับซื้อเศษกระดาษจากโรงอัดกระดาษซึ่งเป็นขั้นที่สองในราคากิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 3.50 บาท ณ ราคาหน้าโรงงาน เป็นเวลา 3 เดือนในจำนวนไม่เกิน 30,000 ตันต่อเดือน ส่วนที่เกิน 30,000 ตันไปจนถึงสิ้นปีนี้ (63) จะต้องรับซื้อไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 3.30 บาท ณ ราคาหน้าโรงงาน ราคาที่กำหนดนี้จะส่งผลให้ซาเล้งสามารถที่จะนำเศษกระดาษมาขายให้ร้านรับซื้อของเก่าได้ในช่วงสามเดือนถัดจากนี้ไปในปริมาณไม่เกิน 30,000 ตันในราคากิโลกรัมละ 2 บาท ณ ราคาที่กรุงเทพและปริมณฑล ส่วนจำนวนที่เกิน 30,000 ตัน ไปจนถึงสิ้นปีนี้ซาเล้งจะได้ราคาไม่ต่ำกว่า 1.80 บาท ณ ราคากรุงเทพและปริมณฑล

สรุปคือจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี ซาเล้งมีหลักประกันในเงื่อนไขนี้อย่างน้อยต้องขายเศษกระดาษได้กิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 1.80 บาทถึง 2 บาท ณ ราคากรุงเทพและปริมณฑล หากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามนี้ หากกดราคาต่ำกว่าที่ตกลงขั้นต่ำกันไว้กระทรวงพาณิชย์โดยท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจะเป็นผู้เข้าไปใช้มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ต่อไป เพื่อกำหนดให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลง เช่น มาตรการกำหนดการนำเข้าสินค้ากระดาษจากต่างประเทศซึ่งจะมีรายละเอียดตามกฏหมายต่อไป แต่ ณ เวลานี้มั่นใจว่าทั้งสี่ฝ่ายจะ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้ทุกประการ

ขณะที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เศษกระดาษเป็นสินค้าควบคุมแล้วและกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศสองฉบับตามมา โดยคณะกรรมการ กกร. ประกาศฉบับแรกคือ กำหนดให้เศษกระดาษเป็นสินค้าควบคุม ฉบับที่สองกำหนดให้มีการปิดและแจ้งราคารับซื้อเศษกระดาษ ให้กำหนดรถสี่ล้อที่ไปรับซื้อเศษกระดาษตามบ้านเรือนไม่รวมซาเล้ง ต้องติดราคารับซื้อเศษกระดาษข้างรถ ร้านรับซื้อของเก่าต้องปิดป้ายราคารับซื้อเศษกระดาษที่มีความชัดเจนโรงงานอัดกระดาษก็เช่นเดียวกัน รวมทั้งโรงงานผลิตกระดาษหรือเยื่อกระดาษซึ่งเป็นปลายทางต้องกำหนดตัวอักษรต้องไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตรเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน และมีการแจ้งราคาที่รับซื้อทุกวันศุกร์แจ้งภายในวันจันทร์ไปที่สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์

สำหรับกระดาษที่ต้องแสดงราคาหรือเศษกระดาษที่ต้องแสดงราคาประกอบด้วย 1.ลังกระดาษ 2.กระดาษขาวดำ 3.กระดาษรวม ต้องแสดงราคาหรือติดป้ายราคารับซื้อ