ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุม กกต. มีมติสรุปรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีของแต่ละพรรคการเมือง ไม่มีชื่อ 'ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ' ในบัญชีของพรรคไทยรักษาชาติ พร้อมตั้งกรรมการสอบ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกาศรับรองการเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรี รวม 45 พรรคการเมือง โดยไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามพระราชโองการประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

นอกจากนี้ กกต. ยังตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณี พรรคไทยรักษาชาติ กระทำการมิบังควร เข้าข่ายต้องยุบพรรคหรือไม่